REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2021-04-28 17:21
publikacja
2021-04-28 17:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr_fin_R2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_zarzadu_RS2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr._z_badania_DROZAPOL-PROFIL_S.A._JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DROZAPOL-PROFIL_S.A._w_spr._Komitetu_Audytu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._Sprawozdan_Finansowych_DROZAPOL-PROFIL_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 288 114 882 24 874 26 706
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 249 -4 258 279 -990
III. Zysk (strata) netto 1 840 -4 389 411 -1 020
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 654 4 276 -370 994
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -112 -361 -25 -84
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 103 -5 228 247 -1 215
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -663 -1 313 -148 -305
VIII. Aktywa, razem 90 329 86 040 19 574 20 204
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 933 23 484 5 620 5 515
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 992 7 121 1 949 1 672
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 941 16 363 3 671 3 842
XII. Kapitał własny 64 396 62 556 13 954 14 690
XIII. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 629 7 184
XIV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XV. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,30 -0,72 0,07 -0,17
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,52 10,22 2,28 2,40


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.
Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.Do wyliczenia
wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące zasady:*
Poszczególne pozycje sprawodania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na 31.12.2020r. –
4,6148 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2019r. – 4,2585 zł /EURO.* Poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych
za 2020 rok i danych porównawczych 2019 roku, przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,4742
zł/EURO i 4,3018 zł/EURO.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_R2020.pdfSpr_fin_R2020.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Drozapol-Profil SA za 2020 rok
Spr_zarządu_RS2020.pdfSpr_zarządu_RS2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Drozapol-Profil SA oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok
Spr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. JSF 2020.pdfSpr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. JSF 2020.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil SA za 2020 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2020 rok
Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2020.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2020.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za 2020 rok
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2020.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań 2020.pdfOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań 2020.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności sprawozdań finansowych

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 WOJCIECH RYBKA PREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 ANNA TRZASKALSKA GŁÓWNA KSIĘGOWA
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki