REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2020-05-28 08:05
publikacja
2020-05-28 08:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_kwartalny_QSr1_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 643 28 754 6 970 6 690
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 126 -1 022 -256 -238
III. Zysk (strata) netto -470 -1 225 -107 -285
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -470 -1 225 -107 -285
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 355 8 044 -536 1 872
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 -67 -8 -16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 992 -8 469 681 -1 971
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 603 -492 137 -114
IX. Aktywa, razem 93 797 84 135 20 604 19 757
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 105 23 971 7 492 5 629
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 393 7 479 1 624 1 756
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 26 712 16 492 5 868 3 873
XIII. Kapitał własny 59 729 60 201 13 121 14 137
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 6 720 7 183
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,08 -0,20 -0,02 -0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 9,76 9,84 2,14 2,31


Porównywalne dane finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowano według stanu na dzień 31.12.2019 r. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres 01.01.2019 - 31.03.2019 r.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:


* Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2020 r. –
4,5523 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych, obowiązującego na
31.12.2019 r.– 4,2585 zł/EURO.


* Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku
przepływów pieniężnych za 1 kwartał 2020 roku i danych porównawczych
pierwszego kwartału 2019 r., przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,3963 zł/EURO i
4,2978 zł/EURO.


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji.


Wartość rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną
akcję zwykłą, ponieważ w okresie objętym sprawozdaniem jak i w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.


Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport kwartalny QSr1 2020 r..pdfraport kwartalny QSr1 2020 r..pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 rok

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki