REKLAMA

DROZAPOL: wyniki finansowe

2020-04-28 17:13
publikacja
2020-04-28 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr_fin_R2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_zarzadu_RS2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr._z_badania_DROZAPOL-PROFIL_S.A._JSF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DROZAPOL-PROFIL_S.A._w_spr._Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dot._Sprawozdan_Finansowych_DROZAPOL-PROFIL_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 882 143 746 26 706 33 689
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 258 391 -990 92
III. Zysk (strata) netto -4 389 308 -1 020 72
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 276 -4 867 994 -1 141
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -361 187 -84 44
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 228 6 295 -1 215 1 475
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 313 1 615 -305 378
VIII. Aktywa, razem 86 040 102 890 20 204 23 928
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 484 35 639 5 515 8 288
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 121 7 417 1 672 1 725
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 16 363 28 222 3 842 6 563
XII. Kapitał własny 62 556 67 251 14 690 15 640
XIII. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 184 7 115
XIV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XV. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,72 0,05 -0,17 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 10,22 10,99 2,40 2,56


Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono, dzieląc zysk netto przez średnią
ważoną liczbę akcji. Średnia ważona liczba akcji to liczba akcji
zwykłych, skorygowana o skup akcji własnych i emisje akcji. Wartość
rozwodnionego zysku na akcję równa jest wartości zysku na jedną akcję
zwykłą, ponieważ ani w okresie objętym sprawozdaniem ani w okresie
porównywalnym nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie zysku.
Wartość księgową na akcję ustalono, dzieląc kapitał własny przez liczbę
akcji zarejestrowanych na dzień bilansowy.


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne pozycje sprawodania z sytuacji finansowej
przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na
31.12.2019r. – 4,2585 zł/EURO oraz dla danych porównywalnych,
obowiązującego na 31.12.2018r. – 4,3000 zł /EURO.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów
pieniężnych za 2019 rok i danych porównawczych 2018 roku, przeliczono wg
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP,
obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy,
odpowiednio 4,3018 zł/EURO i 4,2669 zł/EURO.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_R2019.pdfSpr_fin_R2019.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
Spr_zarządu_RS2019.pdfSpr_zarządu_RS2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Drozapol-Profil S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok
Spr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. JSF 2019.pdfSpr. z badania DROZAPOL-PROFIL S.A. JSF 2019.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Drozapol-Profil S.A. za 2019 rok
Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej DROZAPOL-PROFIL S.A. w spr. Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2019.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. Sprawozdań Finansowych DROZAPOL-PROFIL S.A. 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Wojciech Rybka Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Honorata Grzywaczewska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki