REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2022-08-18 19:23
publikacja
2022-08-18 19:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dino_Polska_S.A.__Raport_Zarzadu_za_1H_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202206_SSF_MSSF_GK_Dino_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
202206_SF_PSR_Dino_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dino_Polska_(skonsolidowane_SF)_Raport_audytora_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dino_Polska_(SF)_Raport_audytora_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody ze sprzedaży 8 740 937 6 011 032 1 882 727 1 321 919
II. Zysk z działalności operacyjnej 640 566 438 429 137 973 96 417
III. Zysk brutto 577 284 418 066 124 342 91 939
IV. Zysk netto 464 513 341 009 100 052 74 993
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000 98 040 000 98 040 000
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 4,74 3,48 1,02 0,76
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 448 881 528 477 96 685 116 220
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (723 956) (708 895) (155 934) (155 897)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 9 620 (96 211) 2 072 (21 158)
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (265 455) (276 629) (57 177) (60 835)
XI. stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021 stan na 30.06.2022 stan na 31.12.2021
XII. Aktywa razem 7 656 094 7 168 531 1 635 708 1 558 580
XIII. Aktywa trwałe razem 5 769 518 5 183 347 1 232 645 1 126 962
XIV. Aktywa obrotowe razem 1 886 576 1 985 184 403 063 431 618
XV. Kapitał własny 3 534 703 3 070 190 755 182 667 520
XVI. Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 095 2 132
XVII. Zobowiązania długoterminowe 1 225 429 1 092 804 261 810 237 597
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 895 962 3 005 537 618 716 653 463
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Dino Polska S.A. Raport Zarzadu za 1H 2022.pdfDino Polska S.A. Raport Zarzadu za 1H 2022.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI
202206 SSF MSSF GK Dino Polska.pdf202206 SSF MSSF GK Dino Polska.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
202206 SF PSR Dino Polska.pdf202206 SF PSR Dino Polska.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Dino Polska (skonsolidowane SF) Raport audytora 1H2022.pdfDino Polska (skonsolidowane SF) Raport audytora 1H2022.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dino Polska (SF) Raport audytora 1H2022.pdfDino Polska (SF) Raport audytora 1H2022.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-18 Michał Krauze Członek Zarządu
2022-08-18 Iwona Kowalczyk Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki