REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2021-03-25 01:02
publikacja
2021-03-25 01:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Jednostkowe_CP_SF_2020_(PL).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_CP_SF_2020_(PL).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(P).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(P).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Przewodniczacego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL_FY_2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_PL_31122020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_Spolecznej_Odpowiedzialnosci_GCP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_FY2020_(EN).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_SF_FY2020_(EN).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(E).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_YE_CP_PL_O_IFRS_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP_(E).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_President.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_President.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Letter_of_Chairman.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL__FY_2020_ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FINAL__FY_2020_ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
FY2020_Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_ANG.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_oswiadczenie_Zarzadu_ENG_31122020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Social_Responsibility_Report_of_Polsat_Group.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w mln zł oraz mln EUR)
I. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2 401,00 2 378,80 540,20 535,20
II. Koszty operacyjne -1 950,00 -1 948,50 -438,70 -438,40
III. Pozostałe przychody operacyjne, netto 7,20 2,20 1,60 0,50
IV. Zysk z działalności operacyjnej 458,20 432,50 103,10 97,30
V. Zyski z działalności inwestycyjnej, netto 127,70 358,80 28,70 80,70
VI. Koszty finansowe, netto -89,70 -89,80 -20,20 -20,20
VII. Zysk brutto za okres 496,20 701,50 111,60 157,80
VIII. Podatek dochodowy -91,20 -114,70 -20,50 -25,80
IX. Zysk netto 405,00 586,80 91,10 132,00
X. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,63 0,92 0,14 0,21
XI. EBITDA(1) 631,90 609,30 142,20 137,10
XII. Marża EBITDA % 26,30 25,60 26,30 25,60
XIII. Koszty związane z COVID -8,10 0,00 -1,80 0,00
XIV. EBITDA skorygowana(2) 640,00 609,30 144,00 137,10
XV. Marża EBITDA skorygowana % 26,70 25,60 26,70 25,60
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(dane w mln zł oraz mln EUR)
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 507,80 462,30 114,20 104,00
XVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27,20 -910,70 -6,10 -204,90
XVIII. w tym wydatki inwestycyjne(3) -48,70 -26,20 -11,00 -5,90
XIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 212,70 332,30 47,90 74,80
XX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 693,30 -116,10 156,00 -26,10
BILANS (dane w mln zł oraz mln EUR)
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(4) 835,40 142,10 181,00 30,80
XXII. Aktywa 15 575,90 14 941,30 3 375,20 3 237,70
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 3 457,10 2 404,90 749,10 521,10
XXIV. Finansowe zobowiązania długoterminowe 3 366,20 2 322,40 729,40 503,30
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 208,10 1 382,90 261,80 299,70
XXVI. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 183,30 701,50 39,70 152,00
XXVII. Kapitał własny 10 910,70 11 153,50 2 364,30 2 416,90
XXVIII. Kapitał zakładowy 25,60 25,60 5,50 5,50

Wybrane dane finansowe:

- z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4449 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;

- z bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,6148 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku).

(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

(2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19.

(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

(4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtmlJednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Jednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtml.xadesJednostkowe CP SF 2020 (PL).xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe podpis
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).xhtml20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).T.xhtml.xades20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (P).T.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania podpis
List Prezesa.xhtmlList Prezesa.xhtml Pismo Prezesa Zarządu
List Prezesa.xhtml.xadesList Prezesa.xhtml.xades Pismo Prezesa Zarządu podpis
List Przewodniczącego.xhtmlList Przewodniczącego.xhtml Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej
FINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtmlFINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
FINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml.xadesFINAL_FY 2020_PL_JEDNOSTKOWY_xhtml.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podpis
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtmlFY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_PL.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej
Jednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtmlJednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml Oświadczenie Zarządu
Jednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xadesJednostkowe oświadczenie Zarządu PL 31122020.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu podpis
2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtml2020_Raport Społecznej Odpowiedzialności GCP.xhtml Raport społecznej odpowiedzialności
Jednostkowe SF FY2020 (EN).xhtmlJednostkowe SF FY2020 (EN).xhtml Financial statement
Jednostkowe SF FY2020 (EN).xhtml.xadesJednostkowe SF FY2020 (EN).xhtml.xades Financial statement signatures
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).xhtml20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).xhtml Independent auditor's report
20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).T.xhtml.xades20 YE CP PL_O_IFRS_01 Audit Report PAS standalone JZP (E).T.xhtml.xades Independent auditor's report signatures
Letter of President.xhtmlLetter of President.xhtml Letter of the President of the Management Board
Letter of President.xhtml.xadesLetter of President.xhtml.xades Letter of the President of the Management Board signatures
Letter of Chairman.xhtmlLetter of Chairman.xhtml Letter of the Chairman of the Supervisory Board
FINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtmlFINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml Management Board's report on the Company’s activities
FINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml.xadesFINAL_ FY 2020 ANG_Jednostkowy_xhtml.xhtml.xades Management Board's report on the Company’s activities signatures
FY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtmlFY2020_Oświadczenia Rady Nadzorczej_ANG.xhtml Supervisory Board’s representations
Jednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtmlJednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml Management Board's representations
Jednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xadesJednostkowe oświadczenie Zarządu ENG 31122020.xhtml.xades Management Board's representations signatures
2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtml2020_Social Responsibility Report of Polsat Group.xhtml Social Responsibility Report
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki