REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 18:38
publikacja
2023-04-27 18:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CPD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży netto 24,00 161,00 5,00 35,00
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej -32 706,00 7 802,00 -6 978,00 1 708,00
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem -21 789,00 98 904,00 -4 649,00 21 654,00
IV. Zysk /strata netto -23 082,00 99 037,00 -4 925,00 21 683,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 776,00 96 799,00 2 513,00 21 193,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 625,00 131 098,00 987,00 28 703,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 414,00 -179 042,00 -12 037,00 -39 200,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -40 013,00 48 855,00 -8 537,00 10 696,00
IX. Zysk /strata netto na akcję -2,80 7,00 -0,60 1,53
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -2,80 7,00 -0,60 1,53
XI. Aktywa razem 66 495,00 144 505,00 14 178,00 31 418,00
XII. Zobowiązania razem 9 319,00 14 237,00 1 987,00 3 095,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6 237,00 4 944,00 1 330,00 1 075,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3 082,00 9 293,00 657,00 2 020,00
XV. Kapitał własny 57 176,00 130 268,00 12 191,00 28 323,00
XVI. Kapitał zakładowy 897,00 2 637,00 191,00 573,00
Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu średnioważonego NBP w ujęciu narastającym, tj. za okres od 1 stycznia 2022 do 30 grudnia 2022 roku - 4,6869 PLN/EUR (za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku - 4,5674 PLN/EUR).
Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30 grudnia 2022 r., który wynosił 4,6899 PLN/EUR i na 31 grudnia 2021 r., który wynosił 4,5994 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CPD_2022-12-31_pl.xhtmlCPD_2022-12-31_pl.xhtml SPRAWOZDANIE FINANSOWE CPD SA ZA ROK 2022
CPD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesCPD_2022-12-31_pl.xhtml.xades PODPISY - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
CPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtmlCPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtml SPRAWOZDANIE NIEZALŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022
CPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtml.XAdESCPD_2022_BSF_MSSF_SzB_emitent_PL.xhtml.XAdES PODPIS - SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki