REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2022-08-31 18:50
publikacja
2022-08-31 18:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Psr1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_COMP_30.06.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_COMP_30.06.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 291 525 410 938 62 792 90 372
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 634 52 054 352 11 447
III. Zysk (strata) brutto (7 418) 47 872 (1 598) 10 528
IV. Zysk (strata) netto (10 780) 34 845 (2 322) 7 663
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (6 996) 33 940 (1 507) 7 464
VI. Całkowity dochód (9 186) 34 701 (1 979) 7 631
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (38 457) 8 613 (8 283) 1 894
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 207) (24 228) (4 568) (5 328)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 848 2 783 8 368 612
X. Przepływy pieniężne netto, razem (20 816) (12 832) (4 484) (2 822)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (1,46) 7,10 (0,31) 1,56
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,46) 7,10 (0,31) 1,56
XV. Aktywa razem 934 864 953 541 199 732 207 319
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 392 760 387 222 83 913 84 190
XVII. Zobowiązania długoterminowe 48 615 53 677 10 386 11 670
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 344 145 333 545 73 527 72 520
XIX. Kapitał własny 542 104 566 319 115 819 123 129
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 511 588 534 552 109 300 116 222
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 161 3 217
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,60 95,69 19,57 20,81
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,60 95,69 19,57 20,81


W pozycjach I-XIV prezentowane są dane za okres od 01-01-2022 do
30-06-2022 i dane porównywalne za okres 01-01-2021 do 30-06-2021.


W pozycjach XV - XXV prezentowane są dane odpowiednio na dzień
30-06-2022 i 31-12-2021.


Wybrane jednostkowe dane finansowe znajdują się na str. 3-4 załączonego
śródrocznego skróconego skonsolidowanegosprawozdania
finansowego GK Comp za I półrocze 2022 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Comp_Psr1_2022.pdfComp_Psr1_2022.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za I
półrocze 2022 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_COMP 30.06.2022-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_COMP 30.06.2022-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za I półrocze 2022 r.
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2022-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_GK COMP 30.06.2022-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Comp S.A. za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2022-08-31 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2022-08-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2022-08-31 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki