REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2021-11-23 18:04
publikacja
2021-11-23 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Comp_Qsr3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 579 772 409 345 127 185 92 153
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 307 17 638 12 133 3 971
III. Zysk (strata) brutto 49 604 12 536 10 882 2 822
IV. Zysk (strata) netto 37 197 4 267 8 160 961
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37 209 5 887 8 163 1 325
VI. Całkowity dochód 38 016 4 028 8 340 907
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 018 13 719 14 263 3 088
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 514) (20 574) (6 036) (4 632)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 467) 1 158 (9 535) 261
X. Przepływy pieniężne netto, razem (5 963) (5 697) (1 308) (1 283)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 7,78 1,23 1,71 0,28
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,78 1,23 1,71 0,28
XV. Aktywa razem 908 343 996 024 196 064 215 833
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 224 456 904 74 732 99 009
XVII. Zobowiązania długoterminowe 43 225 56 858 9 330 12 321
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 302 999 400 046 65 402 86 688
XIX. Kapitał własny 562 119 539 120 121 332 116 824
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 535 374 511 796 115 559 110 903
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 193 3 206
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,98 91,10 20,50 19,74
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 94,98 91,10 20,50 19,74


Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio
dane za okres od 01-01-2021 do 30-09-2021 i od 01-01-2020 do 30-09- 2020.Pozycje
od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli
odpowiednio 30-09-2021 i 31-12- 2020.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Comp_Qsr3_2021.pdfComp_Qsr3_2021.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2021-11-23 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2021-11-23 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2021-11-23 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki