REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2021-05-21 17:24
publikacja
2021-05-21 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2021_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_1_2021_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 383 979 377 818 83 983 85 940
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 228 44 864 10 111 10 205
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 468 20 929 8 632 4 761
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 26 078 14 175 5 704 3 224
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 112 518 87 867 24 610 19 987
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -111 751 -2 278 -24 442 -518
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 251 -14 399 1 586 -3 275
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 8 018 71 190 1 754 16 193
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,21 1,74 0,70 0,40
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,21 1,74 0,70 0,40
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 256 796 238 026 56 166 54 142
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 310 28 344 6 192 6 447
XIV. Zysk (strata) brutto 28 699 22 770 6 277 5 179
XV. Zysk (strata) netto 24 487 21 015 5 356 4 780
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97 151 58 735 21 249 13 360
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 761 -11 340 -29 256 -2 579
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 977 -6 559 3 276 -1 492
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -21 633 40 836 -4 732 9 289
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,26 7,71 2,24 1,75
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 10,26 7,71 2,24 1,75
XXIII. KAPITAŁY 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 109 693 1 080 039 238 116 234 038
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 980 390 949 438 210 371 205 738


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-31.03.2021 r.: 4,5721


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-31.03.2020 r.: 4,3963


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.03.2021 r.: 4,6603


31.12.2020 r.: 4,6148


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 3 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 1 2021 jednostkowy.pdfQSr 1 2021 jednostkowy.pdf QSr 1 2021 jednostkowy
QSr 1 2021 skonsolidowany.pdfQSr 1 2021 skonsolidowany.pdf QSr 1 2021 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-05-21 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki