REKLAMA

COMARCH: Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy

2022-06-28 16:33
publikacja
2022-06-28 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2021 - 31.12.2021. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk netto w kwocie 78 048 106,62 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 62/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:
1) część zysku netto w kwocie 32 533 396 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 4,00 zł (słownie: cztery złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 lipca 2022 roku;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 514 710,62 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy siedemset dziesięć złotych 62/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-28 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2022-06-28 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Prowadzisz biznes? Poznaj ofertę kart Intercity

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki