REKLAMA

CNT S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 08:24
publikacja
2022-11-24 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_SKONSOL_za_III_kw._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 541 826 276 749 115 577 60 711
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 497 357 231 235 106 091 50 726
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38 187 38 935 8 146 8 541
IV. Zysk (strata) brutto 41 939 38 817 8 946 8 515
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 28 959 31 091 6 177 6 820
VI. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 18 089 14 707 3 859 3 226
VIII. Całkowity dochód netto za okres 28 953 31 101 6 176 6 823
IX. Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 18 089 14 707 3 859 3 226
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 988 48 016 7 037 10 533
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 994 -929 639 -204
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 903 -24 041 -4 672 -5 274
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 079 23 046 3 003 5 056
XIV. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2,44 1,99 0,52 0,44
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 2,44 1,99 0,52 0,44
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XX. Aktywa, razem 158 636 182 109 32 575 39 594
XXI. Zobowiązania długoterminowe 4 406 12 200 905 2 653
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 568 41 928 4 224 9 116
XXIII. Kapitał własny 133 662 127 981 27 447 27 826
XXIV. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 078 6 436
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,06 17,29 3,71 3,76
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,06 17,29 3,71 3,76
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 10 015 2 700 2 136 592
XXVIII. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 321 2 380 1 135 522
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 164 -2 380 1 315 -522
XXX. Zysk (strata) brutto 28 942 25 363 6 174 5 564
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 22 363 25 729 4 770 5 644
XXXII. Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
XXXIII. Zysk (strata) netto 22 363 25 729 4 770 5 644
XXXIV. Całkowity dochód netto za okres 22 357 25 739 4 769 5 646
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 021 -4 914 -2 564 -1 078
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 123 23 487 7 065 5 152
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 616 -78 -2 478 -17
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 486 18 495 2 023 4 057
XXXIX. Średnia ważona ilość akcji 7 400 000 7 400 000 7 400 000 7 400 000
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,02 3,48 0,64 0,76
XLI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR) 3,02 3,48 0,64 0,76
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XLIV. JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XLV. Aktywa, razem 124 089 120 617 25 481 26 225
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 2 520 7 988 517 1 737
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 604 18 500 3 410 4 022
XLVIII. Kapitał własny 104 965 94 129 21 554 20 465
XLIX. Kapitał akcyjny 29 600 29 600 6 078 6 436
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,18 12,72 2,91 2,77
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,18 12,72 2,91 2,77


*Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs
NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.09.2022 roku, tj. 4,8698 dla danych
na koniec III kwartału 2022 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2021
roku: 4,5994 na koniec 2021 roku.


Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca
w ciągu III kwartałów 2022 roku: 4,6880 oraz opublikowanych w ostatnich
dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartałów 2021 roku: 4,5585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport SKONSOL za III kw. 2022.pdfRaport SKONSOL za III kw. 2022.pdf Skonsolidowany skrócony raport kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki