38,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Ciech SA (CIE)

Plan podziału spółki zależnej od Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-31
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Plan podziału spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., w którym CIECH S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informowała o przyjęciu Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 („Strategia”), raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu szczegółowego przeglądu opcji zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej oraz w strukturze aktywów Grupy CIECH, oraz raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 11 października 2019 r., w którym Spółka poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, Spółka informuje, że w dniu 31 października 2019 r. Zarząd powziął informację o przyjęciu przez spółki bezpośrednio zależne od Emitenta, CIECH Sarzyna S.A. („CIECH Sarzyna”) oraz CIECH Żywice sp. z o.o. („CIECH Żywice”), planu podziału CIECH Sarzyna poprzez przeniesienie obszaru biznesowego Żywice („BU Żywice”) do CIECH Żywice („Plan Podziału”).

W ramach Planu Podziału uzgodniono podział spółki CIECH Sarzyna poprzez wydzielenie BU Żywice do CIECH Żywice, w konsekwencji czego CIECH Sarzyna stanie się spółką sub-holdingową w ramach obszaru biznesowego Agro („BU Agro”), zaś CIECH Żywice stanie się odrębną spółką w ramach BU Żywice.

Przyjęcie Planu Podziału ma na celu realizację zasadniczego celu wynikającego ze Strategii, tj. stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego generującego długookresowo pozytywną wartość dla akcjonariuszy. Plan Podziału umożliwia dalsze kroki w ramach rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do BU Żywice.

Plan Podziału podlega zatwierdzeniu przez odpowiednio walne zgromadzenie akcjonariuszy CIECH Sarzyna i zgromadzenie wspólników CIECH Żywice. Dokładna data podziału (wydzielenia) uzależniona jest od stosownych rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, na co Spółka i spółki uczestniczące w podziale nie mają wpływu.

Plan Podziału dostępny jest na stronach internetowych www.ciechzywice.pl oraz www.ciechagro.pl.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: 
Plan for the division of a subsidiary of the Issuer


Text of the report:


In
reference to Current Report No. 34/2018 of 5 December 2018, in which
CIECH S.A. (the "Issuer" or "Company")
informed on the adoption of the CIECH Group’s Strategy for 2019-2021
(the “Strategy”), Current Report No. 8/2019 of 19 March
2019, in which the Company advised on the initiation of a detailed
review of options in terms of changes in the corporate and
organisational structure and the structure of assets of the CIECH Group,
and Current Report No. 42/2019 of 11 October 2019, in which the Company
informed on the commencement of the review of strategic options with
regard to the business unit of Resins, the Company herewith informs that
on 31 October 2019, the Management Board received information on the
decision made by direct subsidiaries of the Issuer, i.e. CIECH Sarzyna
S.A. (“CIECH Sarzyna”) and CIECH Żywice sp. z o.o. (“CIECH
Żywice”), to adopt the plan for the division of CIECH Sarzyna
by transferring the business unit of Resins (the "BU Resins")
to CIECH Żywice (the "Division Plan").


As
part of the Division Plan, the division of CIECH Sarzyna was agreed by
separating BU Resins to CIECH Żywice, as a result of which CIECH Sarzyna
will become a sub-holding company within the Business Unit Agro ("BU
Agro"), and CIECH Żywice will become a separate company within BU
Resins.


The
adoption of the Division Plan is aimed at achieving the main goal under
the Strategy, i.e. creating an effective and diversified chemical
holding generating long-term positive value for shareholders. The
Division Plan enables further steps as part of the review of strategic
options that has been initiated for BU Resins.


The
Division Plan is subject to approval by the General Meeting of
Shareholders of CIECH Sarzyna and the General Meeting of Shareholders of
CIECH Żywice respectively. The exact date of the division (separation)
depends on the relevant entries in the Register of Entrepreneurs of the
National Court Register, which is beyond control of the Company and the
companies participating in the division.


The
Division Plan is available on the websites: www.ciechzywice.pl and www.ciechagro.pl.

Legal
basis: Article
17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse
Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-10-31 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.