REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-04-19 21:03
publikacja
2021-04-19 21:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_CI_Games_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__Finansowe_GK_CI_Games_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oświadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_w_roku_2020_CI_Games_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._do_raportu_rocznego_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_CI_Games_S.A._komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_CI_Games_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_CI_Games_Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 010 47 478 10 283 11 037
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 729 1 047 1 951 243
III. Zysk (strata) brutto 8 532 219 1 907 51
IV. Zysk (strata) netto 7 097 -2 877 1 586 -669
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 609 -1 494 9 076 -347
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 892 -20 314 -5 116 -4 722
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 847 15 855 860 3 686
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM 21 564 -5 953 4 820 -1 384
IX. Aktywa trwałe 69 137 62 297 14 982 14 629
X. Aktywa obrotowe 41 150 34 803 8 917 8 173
XI. Aktywa RAZEM 110 287 97 100 23 899 22 801
XII. Kapitał własny 96 544 60 318 20 921 14 164
XIII. Kapitał zakładowy 1 829 1 619 396 380
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 743 36 782 2 978 8 637
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 173 6 474 1 771 1 520
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 5 570 30 308 1 207 7 117
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona) 167 754 155 414 167 754 155 414
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,02 0,01 0,00
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/d n/d n/d n/d
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności_GK CI Games 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_GK CI Games 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games w roku 2020
Sprawozdanie Finansowe GK CI Games 2020.pdfSprawozdanie Finansowe GK CI Games 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2020
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2020_CI Games S.A..pdf Oświadczenie Zarządu CI Games S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.A._do raportu rocznego za 2020 rok.pdf Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CI Games oraz sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A._komitet audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Informacja Zarządu CI Games S.A..pdfInformacja Zarządu CI Games S.A..pdf Informacja Zarządu CI Games S.A.
Grupa Kapitałowa CI Games_Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdfGrupa Kapitałowa CI Games_Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2021-04-19 Monika Rumianek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Anna Matyszkiewicz Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki