REKLAMA
SPRAWDŹ

CI GAMES S.A.: Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

2023-02-08 19:57
publikacja
2023-02-08 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2023 roku kontynuowane po przerwie w dniu
8 lutego 2023 roku odstąpiło od rozpatrzenia spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad, które dotyczyły odpowiednio następujących projektów uchwał:
a) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
b) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Przyczyną odstąpienia od głosowania nad ww. projektami uchwał jest wniosek pełnomocnika akcjonariusza Marka Tymińskiego o usunięcie z porządku obrad tych punktów. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżenia co do usunięcia z porządku obrad wskazanych dwóch punktów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report number: 10/2023


Legal
basis: Current
and periodic information


Date:
8 February 2023


Subject:
Information
that the Extraordinary General Meeting held after the adjournment on 8
February 2023 did not consider matters covered by items 6(f) and 6(g) of
the planned agenda


The
Management Board of CI Games S.A. with its registered office in Warsaw
(the "Company") announces that the Extraordinary General Meeting of the
Company convened on 31 January 2023 and continued after adjournment on 8
February 2023 waived consideration of the matters covered by items 6(f)
and 6(g) of the planned agenda, which concerned the following draft
resolutions:


a)
on the appointment of a member of the Supervisory Board of the Company,


b)
on the dismissal of a member of the Supervisory Board of the Company,


The
reason for not voting on the above-mentioned draft resolutions is the
request of the attorney of shareholder Marek Tyminski to remove these
items from the agenda. No one present objected to the removal of the two
items indicated from the agenda.


Detailed
legal basis: § 19(1)(7) of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising
as equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws 2018, item 757).


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-08 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-02-08 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki