0,4590 zł
-2,34% -0,0110 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Lad_Korporacyjny_CFI_Holding_2016.docx.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Jednostkowe_CFIH_4Q2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_CFIH.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Lad_Korporacyjny_CFI_Holding_2016.docx.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
O17.4_CFI_Holding_jedn.2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-04
CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CFI HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-055 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Teatralna 10-12
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl http://cfiholding.pl/
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 878 16 337 658 3 904
II. Koszty działalności operacyjnej 1 373 4 714 314 1 127
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 505 4 352 344 1 040
IV. Zysk (strata) brutto 1 483 3 649 339 872
V. Zysk (strata) netto 2 615 5 559 598 1 328
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 53 712 000 1 342 800 53 712 000 1 342 800
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 4,20 0,01 1,00
VIII. Aktywa trwałe 875 535 850 588 197 906 199 598
IX. Aktywa obrotowe 8 848 4 315 2 000 1 013
X. Kapitał własny 27 061 24 445 6 200 5 736
XI. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał 800 000 800 000 180 832 187 727
XII. Zobowiązania długoterminowe 8 577 19 525 1 965 4 582
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 747 10 934 11 168 2 566
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,50 18,20 0,12 4,27
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -64 846 -15 202
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 113 3 26 1
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - -763 - -182
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 21/2016 z dnia 2017-05-04 o treści:


Zarząd CFI HOLDING SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w
jednostkowym raporcie finansowym Spółki za rok 2016, opublikowanym w
dniu 2 maja 2017 roku omyłkowo załączono błędny plik „Oświadczenie o
stosowaniu Ładu Korporacyjnego” zawierający niepełne dane w przedmiocie
odstępstw od stosowania Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w latach 2016-2017 do czasu
opublikowania raportu za rok 2016.


W załączeniu zarząd Spółki przekazuje prawidłowy dokumenty „Oświadczenie
o stosowaniu Ładu Korporacyjnego”


Plik Opis
Ład Korporacyjny CFI Holding 2016.docx.pdfŁad Korporacyjny CFI Holding 2016.docx.pdf Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe_CFIH_4Q2016.pdfJednostkowe_CFIH_4Q2016.pdf Sprawozdanie Finansowe CFI HOLDING S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2016
Sprawozdanie_zarządu_CFIH.pdfSprawozdanie_zarządu_CFIH.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności CFI HOLDING S.A.
Ład Korporacyjny CFI Holding 2016.docx.pdfŁad Korporacyjny CFI Holding 2016.docx.pdf Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego
O17.4_CFI Holding jedn.2016.pdfO17.4_CFI Holding jedn.2016.pdf Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 Grzegorz Siwek Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.