REKLAMA

CEDC: Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy Planu Reorganizacji Spółki

2013-05-14 13:12
publikacja
2013-05-14 13:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport49a_2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-14
Skrócona nazwa emitenta
CEDC
Temat
Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy Planu Reorganizacji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) ("Ustawa o Ofercie") w związku z § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie"), oraz na podstawie art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 13 maja 2013 r. Sąd Upadłościowy dla Delaware (ang. U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware) zatwierdził plan restrukturyzacji finansowej Spółki (ang. Prepackaged Plan of Reorganization) ("Plan Reorganizacji").
Zgodnie z informacją zamieszczoną w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2013 z 8 kwietnia 2013 r., CEDC oraz jej amerykańskie spółki zależne CEDC Finance Corporation International, Inc. i CEDC Finance Corporation LLC w dniu 7 kwietnia 2013 r. rozpoczęły dobrowolne postępowanie na podstawie Rozdziału 11 amerykańskiego Kodeksu Upadłościowego w celu uzyskania zatwierdzenia Planu Reorganizacji.
Zatwierdzenie Planu Reorganizacji w dniu 13 maja 2013 r. oznacza, iż Spółka może przystąpić do finalizacji transakcji związanych z restrukturyzacją Spółki przewidzianych w Planie Reorganizacji, których zamknięcie ma nastąpić 31 maja br. lub około tego dnia, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków.
Po zamknięciu transakcji, która wyeliminuje około 665,2 mln USD długu z bilansu CEDC i jej amerykańskich spółek zależnych, Spółka dokona płatności w gotówce na rzecz posiadaczy Obligacji Zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz niektórych Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. a także wyemituje nowe obligacje na rzecz posiadaczy Zabezpieczonych Obligacji Niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. oraz nowe akcje na rzecz RTL, równocześnie anulując wszystkie uprzednio wyemitowane Obligacje Zamienne z terminem wykupu w 2013 r. oraz Zabezpieczone Obligacje Niepodporządkowane z terminem wykupu w 2016 r. jak również wszystkie akcje CEDC pozostające obecnie w obrocie. Wskutek anulowania akcji Spółki, w dniu zamknięcia transakcji CEDC przestanie być spółką publiczną zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce, a Spółka przewiduje że jej akcje nie będą dalej przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. RTL, należące do Pana Tariko, otrzyma w zreorganizowanej Spółce 100% akcji w zamian za sfinansowanie płatności gotówkowych CEDC określonych w Planie oraz anulowanie istniejących zobowiązań dłużnych CEDC wobec RTL.
Orzeczenie Sądu Upadłościowego może zostać zaskarżone w terminie 14 dni do dnia jego wydania.
Warunki Planu Reorganizacji zostały przedstawione w Zmienionym i Ujednoliconym Memorandum Informacyjnym (ang. Amended and Restated Offering Memorandum), Propozycji Zmiany Warunków Emisji (ang. Consent Solicitation Statement) oraz Piśmie Informacyjnym (ang. Disclosure Statement) z dnia 8 marca 2013 r. ("Memorandum Informacyjne") złożonymi jako załącznik do wezwania na formularzu TO-I/A (ang. tender offer statement on Schedule TO-I/A) w dniu 8 marca 2013 r., zmienionego i uzupełnionego Aneksem nr 1 do Memorandum Informacyjnego z dnia 18 marca 2013 r., złożonego jako załącznik do Formularza 8-K w dniu 19 marca 2013 r.
Ponadto, w związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, Spółka informuje o publikacji komunikatu prasowego w sprawie zatwierdzenia przez Sąd Upadłościowy Planu Reorganizacji Spółki, którego polskie tłumaczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:
1. Polskie tłumaczenie treści komunikatu prasowego w sprawie zatwierdzenia przez Sąd Upadłościowy Planu Reorganizacji Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie.
Załączniki
Plik Opis
Raport49a_2013.pdfRaport49a_2013.pdf Polskie tłumaczenie treści komunikatu prasowego w sprawie zatwierdzenia przez Sąd Upadłościowy Planu Reorganizacji Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-14 Ryan Lee Dyrektor Finansowy Ryan Lee
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki