REKLAMA

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2023-04-27 11:35
publikacja
2023-04-27 11:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ccenergy_2023-04-26_pl(1)_(3).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2)_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl_(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15)_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl_(3).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 148,00 0,00 31,58 0,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54,00 -54 775,00 -12,00 -11 999,00
III. Zysk (strata) brutto -96,00 -54 869,00 -20,00 -11 930,00
IV. Zysk (strata) netto -96,00 -54 869,00 -20,00 -11 930,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -465,00 8,00 -99,00 2,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
VII. Przepływy pinięzne netto z działalności z działalności finansowej 297,00 159,00 63,00 34,00
VIII. Przepływy pienięzne netto, razem -168,00 167,00 -36,00 36,00
IX. Aktywa, razem -96,00 14 725,00 -20,00 3 202,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 679,00 3 585,00 784,00 779,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 679,00 3 585,00 784,00 779,00
XIII. Kapitał wląsny 11 044,00 66 151,00 2 855,00 14 381,00
XIV. Kapitał zakładowy 68 560,00 68 560,00 14 619,00 14 906,00
XV. Liczba akcji (w szt) 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00 34 280 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 1,60 0,00 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 1,60 0,00 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,00 0,00 0,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,40 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ccenergy_2023-04-26_pl(1) (3).xhtmlccenergy_2023-04-26_pl(1) (3).xhtml Sprawozdanie Finansowe CCENERGY za rok 2022
ccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xadesccenergy_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xades Sprawozdanie Finansowe CCENERGY za rok 2022
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2) (1).xhtmlSPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2) (1).xhtml Sprawozdanie zarządu CCENERGY z dzialanosci za rok 2022
SPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xadesSPRAWOZDANIEZARZADU_2023-04-26_pl(2).xhtml.xades Sprawozdanie zarządu CCENERGY z dzialanosci za rok 2022
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtmlOSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
OSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xadesOSWIADCZENIELADUKORP_2023-04-26_pl.xhtml.xades Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl (1).xhtmlOSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl (1).xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytującej
OSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml (1).xmlOSWIADCZENIEWSPRAWIE_2023-04-26_pl.xhtml (1).xml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytującej
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtmlOCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml Ocena RN CCENERGY dot sprawozdania z dzialanosci i sprawozdania finansowego za rok 2022
OCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15) (1).xmlOCENA_RN_CCENERGY_2023-04-26_pl(1).xhtml(15) (1).xml Ocena RN CCENERGY dot sprawozdania z dzialnosci i sprawozdania finansowego za rok 2022
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtmlOSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml Oświadczenie RN dot funkconowania Komitetu Audytu w roku 2022
OSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xmlOSWIADCZENIEADUTYU_2023-04-26_pl(1).xhtml (1).xml Oświadczenie RN dot funkcjonowania Komitetu Audytu w roku 2022
Sprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtmlSprawozdaniebiegly_2023-04-26_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl (3).xhtmlOSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl (3).xhtml Oświadczenie Zarządu
OSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xadesOSWIADCZENIECCENERGY_2023-04-26_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki