REKLAMA

C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2022-09-29 12:37
publikacja
2022-09-29 12:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
CCE_raport_bieglego_polrocze2022_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_polroczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30 za półrocze 1/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 za półrocze 1/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 -54 -18 -12
III. Zysk (strata) brutto -86 -55 -18 -12
IV. Zysk (strata) netto -86 -55 -18 -12
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -340 -105 2 -23
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej 161 107 34 24
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -179 2 -38 0
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 575 14 584 3 114 3 226
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 447 752 762
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 447 752 762
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 054 66 151 2 362 14 335
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 648 15 165
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 280 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,6048 0,00053 0,35
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,6048 0,00053 0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,4254 0,0908 0,094
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,4254 0,0908 0,094
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku stan na 2022-06-30 koniec półrocza 1 /2022 stan na 2021-12-31 koniec 2021 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży, towarów i materiałów 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 -54 775 -18 -11 999
III. Zysk (strata) brutto -86 -54 869 -18 -11 930
IV. Zysk (strata) netto -86 -54 869 -18 -11 930
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -340 8 2 2
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przeplywy pieniężne z działalności finansowej 161 159 34 34
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -179 167 -38 36
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 575 14 7253 202 3 114 3 202
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 585 752 779
XI. Zobowiązania dlugoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiąznania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 521 3 585 752 779
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 054 68 560 2 362 14 906
XIV. Kapitał zakladowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 14 648 14 906
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 280 000 34 280 000 34 280 000 34 380 00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,60 0,00053 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0025 1,60 0,00053 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,00 0,0908 0,00
XIX. Rozowdniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,4251 0,00 0,0908 0,00
XX. Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
CCE raport bieglego polrocze2022 (1).pdfCCE raport bieglego polrocze2022 (1).pdf raport bieglego rewidenta z przegladu srodrocznych informacji finansowych
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie polroczne.pdfSprawozdanie polroczne.pdf sprawozdanie finansowe za pierwsze polrocze za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., sprawozdanie zarzadu z dzialalnosci, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci polrocznego sprawozdania finansowego, oswiadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
Sprawozdanie z zarządu (sprawozdanie z działalnosci emitenta)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-29 Ilona Stala Główny Księgowy
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki