REKLAMA

BTCSTUDIO: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

2022-08-10 18:33
publikacja
2022-08-10 18:33
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 5 sierpnia 2022 r. wpisu zmian Statutu Emitenta poprzez zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz dodanie w § 8 ust. 10-12 Statutu Spółki, związanych z podjętymi w dniu 6 czerwca 2022 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta obejmują:

a) Zmianę Statutu Emitenta poprzez nadanie nowego brzmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.261.036,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:
1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
9) 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
10) 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
11) 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
12) 11.658.381 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
13) 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”.

b) Zmianę Statutu Emitenta poprzez dodanie w §8 ust. 10-12 Statutu Spółki:

“10. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 roku o kwotę nie większą niż 322.842,60 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 3.228.426 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A , z wyłączeniem prawa poboru.

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2022 roku.

12. Uprawnionym do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnienie do objęcia akcji serii N może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.“

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220810_183342_0000142646_0000144369.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki