REKLAMA
BADANIE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-18 16:01
publikacja
2023-01-18 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-18
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) [Rozporządzenie], niniejszym podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

- jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku;
- skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 roku;
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2023 – 30 maja 2023 roku;
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2023 – 28 września 2023 roku;
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2023 – 29 listopada 2023 roku.

Stosownie do postanowień § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W związku z powyższym Emitent nie będzie przekazywał w roku 2023 raportów kwartalnych i raportu półrocznego odrębnych od raportów skonsolidowanych.

Dodatkowo, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za odpowiednio za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-18 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki