REKLAMA

BRASTER S.A.: wyniki finansowe

2023-10-03 22:54
publikacja
2023-10-03 22:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
BRA_O_Z.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
BRA_SF_IH23.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
BRA_SZ_IH23.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / półrocze / półrocze / półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 309 11 66
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 525 -1 540 -331 -332
III. Zysk (strata) brutto -1 820 -2 093 -395 -451
IV. Zysk (strata) netto -1 820 -2 093 -395 -451
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 -1 690 7 -364
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 -8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 852 399
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 31 124 7 27
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 919 24 303 5 150 5 182
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 228 23 653 5 444 5 043
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 343 16 482 3 672 3 514
XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -1 309 650 -294 139
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 800 2 938 629 627
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 383 298 27 998 427 29 383 298 27 998 427
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06 -0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,06 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,04 0,03 -0,01 0,01
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,04 0,03 -0,01 0,01
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
BRA_O_Z.pdfBRA_O_Z.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-03 Dariusz Karolak Prezes Zarządu
2023-10-03 Zbigniew Ślęzak Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
BRA_SF_IH23.pdfBRA_SF_IH23.pdf

BILANS
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 832 18 093 17 243
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 364 1 907 2 670
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 009 11 219 11 602
3. Należności długoterminowe 64 62 30
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 64 62 30
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 395 4 905 2 942
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 395 4 905 2 942
II. Aktywa obrotowe 5 087 6 209 6 307
1. Zapasy 4 305 4 872 5 359
2. Należności krótkoterminowe 649 1 219 767
2.1. Od jednostek powiązanych 30 38
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 619 1 182 767
3. Inwestycje krótkoterminowe 96 65 151
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 96 65 151
a) w jednostkach powiązanych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 65 151
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 53 30
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 22 919 24 303 23 550
PASYWA
I. Kapitał własny -1 309 1 677 1 437
1. Kapitał zakładowy 2 800 1 677 2 529
2. Kapitał zapasowy 112 283 112 283 111 485
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 215
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -114 571 -110 699 -110 699
5. Zysk (strata) netto -1 820 -3 872 -2 093
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 228 23 653 22 113
1. Rezerwy na zobowiązania 62 424 165
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 100
a) długoterminowa 6 21 6
b) krótkoterminowa 15 94
1.2. Pozostałe rezerwy 41 403 65
długoterminowe
a) krótkoterminowe 41 403 65
2. Zobowiązania długoterminowe 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 343 16 482 16 168
3.1. Wobec jednostek powiązanych 43 141 14
3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 301 16 341 16 155
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 823 6 747 5 780
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 823 6 747 5 780
a) długoterminowe 5 035 5 648 4 184
b) krótkoterminowe 2 788 1 099 1 596
P a s y w a r a z e m 22 919 25 330 23 550
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 29 383 298 29 383 298 27 998 427
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,04 0,03 0,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 309
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 309
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 42
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 42
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 267
IV. Koszty sprzedaży 0 205
V. Koszty ogólnego zarządu 1 576 1 601
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 525 -1 540
VII. Pozostałe przychody operacyjne 149
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Dotacje 149
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 154
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 154
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 525 -1 545
X. Przychody finansowe 5
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 5
XI. Koszty finansowe 295 554
1. Odsetki w tym: 292 541
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 3 13
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XII. Zysk (strata) netto -1 820 -2 093
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 383 283 27 998 427
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,06 -0,07
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / półrocze /
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 677 1 437 1 677
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 800 1 677 1 677
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 800 2 529 2 529
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 409
zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów) 409
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 800 2 938 2 529
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 112 283 109 847 109 847
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 2 436 1 638
a) zwiększenia (z tytułu) 0 2 436 1 638
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 436 1 638
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 112 283 112 283 111 485
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
2.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 215
a) zwiększenia (z tytułu) 215
zmniejszenia (z tytułu)
2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 215
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -110 699 -103 921 -103 921
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -114 571 -110 699 -110 699
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -114 571 -110 699 -110 699
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -114 571 -110 699 -110 699
4. Wynik netto -1 820 -3 872 -2 093
zysk netto
a) strata netto -1 820 -3 872 -2 093
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -1 309 650 1 437
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -1 309 650 1 437

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / półrocze /
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 820 -2 093
II. Korekty razem 1 851 403
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 842 852
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
2. Zmiana stanu rezerw -442 1
3. Zmiana stanu zapasów 567 42
4. Zmiana stanu należności 570 -342
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 788 -286
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 31 -1 690
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 0 39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 39
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -39
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 1 852
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 852
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 1 852
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 31 124
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 31 124
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 65 27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 96 151
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
BRA_SZ_IH23.pdfBRA_SZ_IH23.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki