REKLAMA

BGE: Upomnienie Spółki przez Zarząd Giełdy

2017-08-08 14:45
publikacja
2017-08-08 14:45
Zarząd Spółki BGE S.A., informuje iż uchwałą nr 841/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 sierpnia 2017r. upomniał Spółkę BGE S.A. w związku z nie opublikowaniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO”) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Jednocześnie zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może upomnieć emitenta.
Natomiast zgodnie z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego nie później niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone roczne sprawozdanie finansowe, a także nie później niż w dniu zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
W powyższym kontekście należy wskazać na niedochowanie przez spółkę BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI powyższych wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2016, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
W związku z powyższym oraz celem zdyscyplinowania tej spółki do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu kary upomnienia.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki