REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-25 00:06
publikacja
2021-03-25 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
esef-bft_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
esef-bft_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.-LZxhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
!_BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml-LZ.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy_Grupy_Benefit_Systems_2020_PL.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BENEFIT SYSTEMS
I. Przychody ze sprzedaży 1 033 736,00 1 527 391,00 231 044,00 355 059,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 387,00 155 461,00 -757,00 36 139,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -90 632,00 142 972,00 -20 257,00 33 235,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -98 692,00 107 022,00 -22 058,00 24 878,00
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -100 034,00 105 334,00 -22 358,00 24 486,00
VI. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 222 119,00 379 856,00 49 644,00 88 302,00
VII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -34 184,00 -152 155,00 -7 640,00 -35 370,00
VIII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej -36 205,00 -231 470,00 -8 092,00 -53 808,00
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 151 730,00 -3 769,00 33 912,00 -876,00
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 746 296,00 2 787 571,00 2 746 296,00 2 787 571,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 773 118,00 2 813 879,00 2 773 118,00 2 813 879,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -36,43 37,79 -8,14 8,78
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -36,07 37,43 -8,06 8,70
XIV. Aktywa 2 044 303,00 2 079 629,00 442 988,00 488 348,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 969 436,00 942 704,00 210 071,00 221 370,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 551 867,00 516 665,00 119 586,00 121 326,00
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 524 527,00 618 557,00 113 662,00 145 252,00
XVIII. Kapitał podstawowy 2 894,00 2 859,00 627,00 671,00
XIX. Liczba akcji 2 894 287,00 2 858 842,00 2 894 287,00 2 858 842,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 181,23 216,37 39,27 50,81
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS
XXI. Przychody ze sprzedaży 651 738,00 934 449,00 145 665,82 217 222,79
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 735,00 129 732,00 -5 751,87 30 157,61
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -82 300,00 186 930,00 -18 394,35 43 453,90
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -81 662,00 166 342,00 -18 251,75 38 668,00
XXV. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej 146 499,00 158 354,00 32 743,06 36 811,10
XXVI. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -53 752,00 -49 349,00 -12 013,77 -11 471,71
XXVII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej 70 575,00 -120 712,00 15 773,77 -28 060,81
XXVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 163 322,00 -11 707,00 36 503,06 -2 721,42
XXIX. Średnia wazona liczba akcji zwykłych 2 746 296,00 2 787 571,00 2 746 296,00 2 787 571,00
XXX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 773 118,00 2 813 879,00 2 773 118,00 2 813 879,00
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -29,74 59,67 -6,65 13,87
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -29,45 59,11 -6,58 13,74
XXXIII. Aktywa 1 861 900,00 1 814 175,00 403 462,77 426 012,68
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 926 197,00 838 800,00 200 701,44 196 970,76
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 334 708,00 323 766,00 72 529,25 76 028,18
XXXVI. Kapitał własny 600 995,00 651 609,00 130 232,08 153 013,74
XXXVII. Kapitał podstawowy 2 894,00 2 859,00 627,11 671,36
XXXVIII. Liczba akcji 2 894 287,00 2 858 842,00 2 894 287,00 2 858 842,00
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 207,65 227,93 45,00 53,52
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatani dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2020: 4,6148 PLN/EUR; 31.12.2019: 4,2585 PLN/EUR
- kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 01.01-31.12.2020: 4,4742 PLN./EUR; 01.01-31.12.2019: 4,3018 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
esef-bft_2020-12-31.zipesef-bft_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020
esef-bft_2020-12-31.zip.XAdESesef-bft_2020-12-31.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.zipJEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.zip Jednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2020
JEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdESJEDNOSTKOWE_FINANSOWE_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2020 - podpisy
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.zipSKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.zip Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2020 rok
SKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.xhtml.XAdESSKONSOLIDOWANE_ZARZADU_GK_BS_za_rok_2020.xhtml.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2020 rok - podpisy
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.zipJEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.zip Jednostkowe sprawozdanie zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020
JEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdESJEDNOSTKOWE_ZARZADU_BSSA_za_rok_2020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie zarządu z działalności Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 - podpisy 1
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.-ŁZxhtml.xades! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.-ŁZxhtml.xades Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Benefit Systems za rok 2020 - podpisy 2
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy 1
! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml-ŁZ.xades! BSSA_BD3Y02_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml-ŁZ.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2020 - podpisy 2
Raport_niefinansowy_Grupy_Benefit_Systems_2020_PL.zipRaport_niefinansowy_Grupy_Benefit_Systems_2020_PL.zip Raport Niefinansowy Grupy benefit Systems
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.zipInformacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.zip Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.zipOswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.zip Oświadczenie Zarządu
Oswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_BSSA_do_rocznego_SSF_GK_BS_i_JSF_BSSA_2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu - podpisy
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtmlOcena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020
Ocena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml.xadesOcena_RN_BSSA_dotyczaca_sprawozdan_za_rok_2020.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2020 - podpis
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu
Oswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml.xadesOswiadczenie_RN_BSSA_dotyczace_powolania_i_dzialalnosci_Komitetu_Audytu_2020.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu - podpis
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xadesOswiadczenie_RN_BSSA_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej_2020.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki