REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: wyniki finansowe

2023-09-29 17:09
publikacja
2023-09-29 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzad_29.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBI_PSSF_MSSF_skrocony_Raport_z_przegladu_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BBI_2023_PSF_MSSF_Raport_z_Przegladu_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody operacyjne 15 972 3 865 3 462 832
II. Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 10 722 2 105 2 324 453
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 403 -2 392 3 122 -515
IV. Zysk (strata) brutto 9 700 -4 887 2 103 -1 053
V. Zysk (strata) netto 8 462 -5 436 1 834 -1 171
VI. Aktywa razem 233 740 205 585 52 522 43 836
VII. Zobowiązania razem 109 296 89 430 24 559 19 069
VIII. w tym zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 51 198 84 133 11 504 17 939
IX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 124 443 116 154 27 963 24 767
X. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 11 385 10 804
XI. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 083 10 133 10 083 10 133
XII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,84 -0,54 0,18 -0,12
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 068 10 108 10 068 10 108
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,36 11,49 2,78 2,45
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 075 -978 -3 485 -211
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22 716 4 331 4 924 933
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 971 -7 710 -1 728 -1 661
XVIII. Przepływy pieniężne netto razem -1 367 -4 350 -296 -937
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody operacyjne 2 330 1 933 505 416
XX. Koszt własny sprzedaży -293 -312 -64 -67
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -567 -2 046 -123 -441
XXII. Zysk (strata) brutto -1 682 -4 994 -365 -1 076
XXIII. Zysk (strata) netto -1 799 -5 289 -390 -1 139
XXIV. Aktywa razem 172 278 180 360 38 712 38 457
XXV. Zobowiązania razem 71 004 77 114 15 955 16 443
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe 31 083 74 055 6 984 15 790
XXVII. Kapitał własny 101 274 103 246 22 757 22 015
XXVIII. Kapitał zakładowy 50 668 50 668 11 385 10 804
XXIX. Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w tys, sztuk. 10 083 10 133 10 083 10 133
XXX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,18 -0,52 -0,04 -0,11
XXXI. Liczba akcji na koniec okresu (*) przyjęta do wyliczenia wartości księgowej na akcję, w tys. sztuk 10 068 10 108 10 068 10 108
XXXII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 10,06 10,21 2,26 2,18
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 042 3 686 -226 794
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 842 -151 1 050 -33
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 330 -7 225 -2 023 -1 556
(*) liczba akcji pomniejszona o akcje skupione w celu umorzenia do dnia 30.06.2023


Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 półrocza 2023 oraz na koniec 1 półrocza 2022 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,6130 i 4,6427 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 czerwca 2023 i 31 grudnia
2022 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,4503 i
4,6899 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_H1_2023.pdfSkrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_MSSF_H1_2023.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 2023_06_30
BBID_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2023.pdfBBID_Sprawozdanie_Zarzadu_H1_2023.pdf Sprawozdanie z działalności za 1 półrocze 2022 roku.
Oswiadczenie_zarzad_29.09.2023.pdfOswiadczenie_zarzad_29.09.2023.pdf Oświadczenie Zarządu BBI Development S.A.
BBI_PSSF_MSSF_skrócony_Raport_z_przeglądu_sig.pdfBBI_PSSF_MSSF_skrócony_Raport_z_przeglądu_sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BBI Development S.A.
BBI_2023_PSF_MSSF_Raport_z_Przeglądu_sig.pdfBBI_2023_PSF_MSSF_Raport_z_Przeglądu_sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2023-09-29 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2023-09-29 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2023-09-29 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki