0,5880 zł
1,03% 0,0060 zł
BBI Development S.A. (BBD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_BBID_SF_2018_12_31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Emitenta_i_GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_zarzadu_dot._firmy_audytorskiej_29.04.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OCENA_RN_dot._SF_i_sprawozdania_z_dzialalnosci_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__do_raportu_rocznego_skonsolidowanego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_dot._firmy_audorskiej_i_KA__do_Raportu_Rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
LIST__PREZESA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_GK_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 10 319 25 729 2 418 6 061
II. Koszty własny sprzedaży -7 869 -15 683 -1 844 -3 695
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 057 -12 619 -1 185 -2 973
IV. Zysk (strata) brutto -17 652 -18 846 -4 137 -4 440
V. Zysk (strata) netto -17 788 -19 359 -4 169 -4 561
VI. Aktywa razem 421 772 370 597 98 087 88 853
VII. Zobowiązania razem 234 707 165 091 54 583 39 582
VIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 145 964 92 709 33 945 22 228
IX. Kapitał własny przypadający akcjon. 176 769 194 897 41 109 46 728
X. Kapitał zakładowy 52 308 52 308 12 165 12 541
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach (*) 101 979 392 103 551 155 101 979 392 103 551 155
XII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,83 1,98 0,43 0,48
XIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,17 -0,19 -0,04 -0,04
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 943 14 633 455 3 447
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 276 -7 787 -1 940 -1 835
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 349 -6 340 1 019 -1 494
(*) średnioważona ilość akcji tak jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym


Wybrane
dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 2018 oraz na koniec 2017 i zostały przeliczone po kursie
wynoszącym odpowiednio 4,2669 zł/ Euro i 4,2447 zł/EUR, wyliczonym jako
średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu.
Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu)
zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2018 i 31 grudnia 2017 i
zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3000 zł/Euro i
4,1709 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowyRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK BBID SF 2018_12_31.pdfGK BBID SF 2018_12_31.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31.12.2018
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK.pdfSprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK.pdf Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy za 2018
Informacja zarzadu_dot. firmy audytorskiej_29.04.2019.pdfInformacja zarzadu_dot. firmy audytorskiej_29.04.2019.pdf Informacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
OCENA RN dot. SF i sprawozdania z dzialalnosci za 2018 r..pdfOCENA RN dot. SF i sprawozdania z dzialalnosci za 2018 r..pdf Ocena RN dot sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie_Zarządu _do raportu rocznego skonsolidowanego.pdfOswiadczenie_Zarządu _do raportu rocznego skonsolidowanego.pdf Oświadczenie Zarządu do raportu rocznego za 2018
Oswiadczenie_Rady_dot. firmy audorskiej i KA _do Raportu_Rocznego.pdfOswiadczenie_Rady_dot. firmy audorskiej i KA _do Raportu_Rocznego.pdf Oświadczenia RN dot audytora i publikacji sprawozdań za 2018
LIST _PREZESA_2018.pdfLIST _PREZESA_2018.pdf List Zarządu do akcjonariuszy
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK SF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK SF.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2019-04-29 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2019-04-29 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Marcin Rzeszutkowski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.