REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2020-11-05 06:01
publikacja
2020-11-05 06:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_09_2020_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_09_2020_Bank.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartal_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of__Bank_Pekao_S.A._Group_for_the_third_quarter_of_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. PLN tys. EUR
II. 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
III. Wynik z tytułu odsetek 3 996 851 4 049 374 899 786 939 835
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 777 350 1 879 038 400 124 436 113
V. Zysk brutto 1 369 571 2 070 102 308 323 480 458
VI. Zysk netto 918 007 1 482 892 206 665 344 170
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 916 900 1 480 661 206 416 343 652
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 1 107 2 231 249 518
IX. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,49 5,64 0,79 1,31
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,49 5,64 0,79 1,31
XI. Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - 6,60 - 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. PLN tys. EUR
XIII. 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 991 401 -2 715 092 5 626 160 -630 156
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 794 601 -2 335 547 -5 131 608 -542 066
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -902 869 -1 744 955 -203 257 -404 994
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 293 931 -6 795 594 291 295 -1 577 216
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. PLN tys. EUR
XIX. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XX. Aktywa razem 232 113 949 203 322 919 51 275 503 47 745 196
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 7 399 735 6 539 539 1 634 650 1 535 644
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 181 797 104 157 989 734 40 160 180 37 099 855
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 275 11 739 2 491 2 757
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 25 138 168 23 386 287 5 553 187 5 491 672
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 57 981 61 634
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 95,78 89,10 21,16 20,92
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 95,78 89,10 21,16 20,92
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. PLN tys. zł
XXXI. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXII. Łączny współczynnik kapitałowy (%) 18,8 17,1 18,8 17,1
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 136 301 105 135 530 384 30 109 814 31 825 850
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 22 834 363 20 387 099 5 044 262 4 787 390
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 607 493 645 767
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXVI. tys. PLN tys. EUR
XXXVII. 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XXXVIII. Wynik z tytułu odsetek 3 875 571 3 942 313 872 483 914 987
XXXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 505 078 1 531 892 338 829 355 543
XL. Zysk brutto 1 349 443 2 111 331 303 792 490 027
XLI. Zysk netto 931 840 1 566 535 209 779 363 583
XLII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,55 5,97 0,80 1,39
XLIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,55 5,97 0,80 1,39
XLIV. Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - 6,60 - 1,55
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLV. tys. PLN tys. EUR
XLVI. 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 629 572 -2 904 215 5 769 827 -674 051
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 099 930 -2 293 189 -5 200 344 -532 235
XLIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 131 219 -1 255 951 -254 664 -291 499
L. Przepływy pieniężne netto, razem 1 398 423 -6 453 355 314 819 -1 497 785
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
LI. tys. PLN tys. EUR
LII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
LIII. Aktywa razem 223 433 734 194 649 992 49 357 987 45 708 581
LIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068
LV. Zobowiązania wobec innych banków 2 985 414 3 043 969 659 498 714 798
LVI. Zobowiązania wobec klientów 182 258 339 158 544 670 40 262 070 37 230 168
LVII. Kapitał własny 24 284 706 22 526 788 5 364 652 5 289 841
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 57 981 61 634
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 92,52 85,83 20,44 20,15
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 92,52 85,83 20,44 20,15
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. PLN tys. EUR
LXIII. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 20,9 18,7 20,9 18,7
LXV. Aktywa ważone ryzykiem 123 074 281 123 860 493 27 187 921 29 085 474
LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) 22 948 968 20 448 802 5 069 579 4 801 879
LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 607 493 645 767
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: •  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.09.2020 - 1 EUR = 4,5268 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN, • do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za 3 kwartały 2020 roku oraz 3 kwartały 2019 roku - 1 EUR = 4,4420 PLN oraz 1 EUR = 4,3086 PLN, •  do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat, •  do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_09_2020_Grupa.pdfWybrane dane finansowe_09_2020_Grupa.pdf Wybrane dane finansowe_09_2020_Grupa
Wybrane dane finansowe_09_2020_Bank.pdfWybrane dane finansowe_09_2020_Bank.pdf Wybrane dane finansowe_09_2020_Bank
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2020 roku.pdfRaport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2020 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartał 2020 roku
Selected financial data_Group_09_2020.pdfSelected financial data_Group_09_2020.pdf Selected financial data_Group_09_2020
Selected financial data_Bank_09 2020.pdfSelected financial data_Bank_09 2020.pdf Selected financial data_Bank_09 2020
Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2020.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2020.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-04 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2020-11-04 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku
2020-11-04 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki