Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019QIII_Jednostkowe_Baltona.BES.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019QIII_Skonsolidowane_Baltona.BES.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019QIII_Z_dzialalnosci_Baltona.BES.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za trzy kwartały 2019 oraz trzy kwartały 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 411 879 361 010 95 595 84 874
II. (Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (43 130) 2 445 (10 010) 575
III. Strata brutto (61 276) 2 975 (14 222) 699
IV. Strata netto z działaności kontynuowanej przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (62 432) 1 186 (14 490) 279
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 79 262 10 490 18 396 2 466
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (12 419) (40 184) (2 882) (9 447)
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (67 585) 22 621 (15 686) 5 318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (742) (7 073) (172) (1 663)
IX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
X. Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - - - -
XI. (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (5,68) 0,11 (1,32) 0,03
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (5,73) 0,11 (1,33) 0,03
XIII. POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2019 ORAZ 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 790 725 291 711 180 795 67 840
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 757 001 194 879 173 084 45 321
XVI. Zobowiązania długoterminowe 524 433 66 650 119 909 15 500
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 232 568 128 229 53 175 29 821
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33 016 96 616 7 549 22 469
XIX. Kapitał podstawowy 2 814 2 814 643 654
XX. Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 3,03 8,87 0,69 2,06
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 3,03 8,87 0,69 2,06
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179 902 208 470 41 754 49 012
XXIII. Strata na działalności operacyjnej (18 155) (7 178) (4 214) (1 688)
XXIV. Zysk (Strata) brutto (13 181) (539) (3 059) (127)
XXV. Zysk (Strata) netto (13 343) (539) (3 097) (127)
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34 942 8 801 8 110 2 069
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (22 408) (19 704) (5 201) (4 632)
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 257) 5 937 (292) 1 396
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 11 277 (4 966) 2 617 (1 168)
XXX. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
XXXI. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -
XXXII. (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (1,23) (0,05) (0,29) (0,01)
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (1,23) (0,05) (0,29) (0,01)
XXXIV. POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.09.2019 ORAZ 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXV. Aktywa razem 257 987 214 952 58 987 49 989
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 785 105 407 36 991 24 513
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe 51 196 30 624 11 706 7 122
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 110 589 74 783 25 286 17 391
XXXIX. Kapitał własny 96 202 109 545 21 996 25 476
XL. Kapitał podstawowy 2 814 2 814 643 654
XLI. Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 8,84 10,06 2,02 2,34
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 8,84 10,06 2,02 2,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019QIII_Jednostkowe_Baltona.BES.BES.pdf2019QIII_Jednostkowe_Baltona.BES.BES.pdf Kwartalne sprawozdanie jednostokowe PHZ Baltona 30.09.2019
2019QIII_Skonsolidowane_Baltona.BES.BES.pdf2019QIII_Skonsolidowane_Baltona.BES.BES.pdf Kwartalne sprawozdanie skonsolidowane GK Baltona 30.09.2019
2019QIII_Z działalności Baltona.BES.BES.pdf2019QIII_Z działalności Baltona.BES.BES.pdf Kwartalne sprawozdanie Zarządu z działalności GK Baltona 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2019-11-29 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.