REKLAMA

Analiza fundamentalna - podstawy

2008-09-15 11:16
publikacja
2008-09-15 11:16
Jak pokazuje doświadczenie, istnieje wysoka korelacja pomiędzy sytuacją finansową spółki i jej notowaniami giełdowymi. Do takich konkluzji pozwala dojść analiza fundamentalna. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona oparta na badaniach fundamentów spółki, a więc tego co decyduje o jej stabilności i trwałości na przyszłość.

Podstawy analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna to metoda oceny rynku kapitałowego służąca wspomaganiu decyzji inwestycyjnych, opierająca się głównie na ocenie działalności poszczególnych spółek.
W analizie fundamentalnej uwzględnia się takie czynniki jak: ogólna koniunktura na rynku i w danej branży, pozycja spółki na tle branży, mocne i słabe strony spółki oraz wyniki finansowe.

Wyniki analizy fundamentalnej pozwalają na określenie wartości wewnętrznej spółki i wskazują czy warto jest w nią inwestować. W przeciwieństwie do analizy technicznej nie wskazuje ona momentu, kiedy należy dokonać zakupu lub sprzedaży akcji spółki.

Analitycy fundamentalni zwracają szczególną uwagę na wszelkie wydarzenia, mogące mieć istotny wpływ na cenę akcji, a więc między innymi podpisywane nowe kontrakty, prognozy zysków, informacje o nowych produktach itp. Aby analiza fundamentalna dawała miarodajne wyniki winna obejmować okres co najmniej trzech lat. Jest ona szczególnie przydatna przy inwestycjach długoterminowych lub tam gdzie są angażowane duże kapitały.

Elementy analizy fundamentalnej

Ocena fundamentów spółki wymaga spojrzenia na nią w szerokim ujęciu. Stąd niezbędne jest przeanalizowanie wielu czynników mających wpływ na warunki działania spółki. Na kompleksową analizę fundamentalną składa się:

- Analiza otoczenia makroekonomicznego spółki - ma ono znaczący wpływ na warunki gospodarowania wszystkich podmiotów. Ten fragment analizy pozwala na określenie perspektyw rozwoju spółki w przyszłości.
- Analiza sektorowa - w tym fragmencie analizy ocenie podlegają spółki prowadzące zbliżoną działalność, sprzedające te same lub podobne produkty.
- Analiza ogólnej sytuacji spółki - pozwala ona ocenić szanse rozwoju spółki w przyszłości. Analityk określa stan majątku, poziom innowacyjności technologicznej, jakość zarządzania, skład akcjonariatu.
- Analiza finansowa spółki - jest ona najważniejszym elementem analizy fundamentalnej. Wykorzystuje się przy tym różne wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia i aktywności. Wyniki tej analizy pokazują, jak spółka gospodaruje posiadanymi zasobami oraz wykorzystuje uwarunkowania rynkowe.
- Wycena spółki - pozwala na oszacowanie wartości akcji, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów oraz możliwości generowania dochodów w przyszłości.

Analiza otoczenia makroekonomicznego, sektorowa i ogólnej sytuacji spółki służy ocenie warunków oraz strategii spółki, co ma wpływ na jej rozwój w przyszłości. Natomiast analiza finansowa oraz wycena akcji spółki pozwala oszacować wartość spółki w oparciu o informacje historyczne oraz perspektywy rozwoju.

Czynniki mające wpływ na wyniki analizy fundamentalnej

Polityka fiskalna i monetarna. Od tych czynników zależą warunki gospodarowania przedsiębiorstw w kraju. Podatki płacone na rzecz budżetu mają wpływ na wynik netto spółki. Poprzez odpowiednie kształtowanie obciążeń fiskalnych państwo może dynamizować lub opóźniać rozwój pewnych sektorów gospodarki. Duże szkody dla przedsiębiorców mogą przynieść błędne posunięcia w tym zakresie. Poprzez kreowanie polityki monetarnej bank centralny określa koszt pieniądza. Niski koszt pieniądza przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw. Jednak stopy procentowe mają wpływ na kurs walutowy, który oddziałuje na opłacalność handlu z zagranicą.

Ogólny klimat ekonomiczny. Ten trudny do ujęcia matematycznego czynnik ma duży wpływ na warunki gospodarowania. Jego oddziaływanie ma przełożenie na decyzje przedsiębiorców o rozwoju produkcji, którzy przy sprzyjającym klimacie zechcą rozwijać przedsiębiorstwa. Zły klimat będzie wyzwalać postawy zachowawcze oraz przejście w stan oczekiwania na lepsze czasy.

Wydarzenia polityczne. Wydarzenia polityczne mogą mieć pewien wpływ na sytuację przedsiębiorstwa, jednak w ostatnich latach ich znaczenie zmniejsza się, co jest cechą silnych gospodarek rynkowych. Jednak pewne wydarzenia polityczne mogą przyczynić się do zmiany warunków gospodarowania, np. dojście do władzy populistycznych ugrupowań politycznych, które mogą nie respektować reguł gospodarki rynkowej. Istotnym czynnikiem jest wybór władz banku centralnego oraz członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy decydują o polityce monetarnej państwa. Również na sytuację spółki mogą wpływać wydarzenia za granicą, np. konflikty wojenne, co determinuje poziom cen surowców, kursów walut czy warunki wymiany handlowej.

Sytuacja finansowa spółki. Głównymi źródłami informacji o sytuacji finansowej spółki są sprawozdania finansowe. Odzwierciedlają one stan posiadania, zobowiązania, osiągnięte wyniki oraz przepływy finansowe w danym okresie. Prawidłowe wykorzystanie majątku i zasobów ludzkich ma przełożenie na sprzedaż i koszty i w efekcie na zysk. To bezpośrednio rzutuje na wartość wskaźników finansowych, w tym płynność finansową, miary aktywności oraz wycenę akcji.

Sytuacja spółki i branży. Spółki należące do danej branży posiadają podobną strukturę odbiorców, podobne czynniki kształtują ich przychody i koszty, mają zbliżone perspektywy rozwoju. Sytuacja każdej spółki jest uwarunkowana w znacznym stopniu tym co dzieje się w branży. Dobrze rozwijająca się branża, umożliwia rozwój pojedynczej spółki zgodnie z istniejącymi tendencjami. Korzystnym jest, kiedy dana branża jest w centrum zainteresowania konsumentów, np. nowoczesne technologie lub budownictwo. Jeżeli sytuacja spółki jest lepsza od sytuacji branży dowodzi to ponadprzeciętnej jakości zarządzania i daje szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. W efekcie będzie to miało przełożenie na wynik finansowy spółki oraz cenę akcji. Na GPW spółki są usystematyzowane wg branż, dla których obliczane są subindeksy.

Źródła informacji analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna winna dać możliwość obiektywnej wyceny wartości wewnętrznej firmy. W zależności do czasu, kiedy jest przeprowadzana można uzyskać inne wyniki, gdyż zmieniają się uwarunkowania w spółce oraz jej otoczeniu.

Źródłami informacji dla prowadzenia analizy fundamentalnej są:

- Raporty finansowe spółki oraz grupy kapitałowej: roczne, półroczne i kwartalne
- Prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne
- Informacje bieżące płynące ze spółki
- Analizy rynkowe
- Oświadczenia i wypowiedzi przedstawicieli spółki
- Informacje z mediów

Przeprowadzenie analizy, w szczególności wyceny, wymaga wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz pracy. Niezbędne są przy tym odpowiednie narzędzia analityczne i dostęp do szerokiego spektrum informacji makroekonomicznych oraz o spółce. Niejednokrotnie wskazane jest osobista wizyta w przedsiębiorstwie oraz rozmowa z zarządem. Można w ten sposób uzyskać dużą wiedzę o jej warunkach działania, załodze oraz kierownictwie. Wiele tak zdobytych informacji jest niemierzalnych i nie mieści się w ramach oficjalnych sprawozdań czy komunikatów.

W praktyce analitycy działają wg następujących zasad:

- Analizują wskaźniki zewnętrzne dotyczące sytuacji gospodarczej w kraju, wyniki branżowe, sytuację monetarną i budżetową państwa, koniunkturę gospodarczą w kraju regionie i na świecie.
- Następnie analizują wskaźniki wewnętrzne dotyczące spółki: płynność, aktywność, rentowność, struktura zadłużenia, dynamika zmian składników bilansu i rachunku zysków i strat
- Kolejnym krokiem jest określenie wartości bezwzględnych dotyczących danej spółki jak: kapitały własne, wartość majątku, sprzedaż, zatrudnienie. Inwestorzy mają różne preferencje i nastawienie wobec wielkości spółek.

Jedni wolą duże przedsiębiorstwa, które charakteryzują się mniejszym poziomem ryzyka za to ceny ich akcji nie ulegają dynamicznym zmianom. Z kolei inwestycje w spółki małe wiążą się z wyższym ryzykiem lecz ceny akcji mogą ulegać dużym wzrostom, jeżeli będą się one rozwijać. Dynamika zmian spółek małych jest wyższa niż kolosów.
Skróconą analizę fundamentalną może przeprowadzić każdy inwestor i nie wymaga ona wiele pracy. Wystarczy tylko skorzystać z publikowanych codziennie podstawowych wskaźników, jak np.: C/Z, C/WK, C/EBIT. Są one również dostępne na portalach internetowych, mi.in. www.bankier.pl. Znajdują się tam raporty oraz inne informacje dotyczące działalności spółek, które są notowane na GPW, MTS-CeTO oraz NewConnect.
Metoda inwestowania z wykorzystaniem analizy fundamentalnej jest określana jako inwestowanie w wartość.

Jan Mazurek

Źródło:
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
proptrading
I pomyśleć, że ten artykuł napisaliście 11 lat temu:) I co najlepsze: jest niezmiennie aktualny, to jest dopiero rynek - a tyle rzeczy w miedzyczasie się zdezaktualizowało :)

Kilka słów o analizie fundamentalnej również: http://www.prop-trading.pl/czym-jest-analiza-fundamentalna-podstawowe-pojecia-forex/
~grzegorz
ciekawy artykul na temat analizy fundamentalnej
http://strefaforex.pl/analiza-fundamentalna/

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki