REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2021-11-26 17:17
publikacja
2021-11-26 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2021_Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 177.677 131.920 38.977 29.698
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25.488 12.666 5.591 2.851
III. Zysk (strata) brutto 27.915 15.380 6.124 3.462
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 22.649 12.878 4.969 2.899
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 22.649 12.878 4.969 2.899
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 22.039 12.411 4.835 2.794
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11.738 15.627 2.575 3.518
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9.665) (12.719) (2.120) (2.863)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17.895) (11.133) (3.926) (2.506)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (15.822) (8.225) (3.471) (1.852)
XI. Aktywa razem 373.164 352.176 80.547 77.798
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 95.017 83.394 20.509 18.422
XIII. Zobowiązania długoterminowe 48.948 34.076 10.565 7.528
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 46.069 49.318 9.944 10.895
XV. Kapitał własny 278.147 268.782 60.037 59.376
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 277.314 268.083 59.858 59.221
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.820 1.862
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,15 0,06 0,03
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,15 0,06 0,03
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,29 3,18 0,71 0,70
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,29 3,18 0,71 0,70
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6329 4,5268
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5585 4,4420
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 106.761 89.840 23.420 20.225
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20.556 9.951 4.509 2.240
XXIX. Zysk (strata) brutto 20.376 9.877 4.470 2.224
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 17.890 8.097 3.925 1.823
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 17.890 8.097 3.925 1.823
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7.382 3.467 1.619 .780
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7.551) (6.956) (1.656) (1.566)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13.428) (7.611) (2.946) (1.713)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (13.597) (11.100) (2.983) (2.499)
XXXVI. Aktywa razem 257.765 250.807 55.638 55.405
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 37.097 35.384 8.007 7.817
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 19.192 15.398 4.143 3.402
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 17.905 19.986 3.865 4.415
XL. Kapitał własny 220.668 215.423 47.631 47.588
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.820 1.862
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,10 0,05 0,02
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 0,10 0,05 0,02
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,56 0,57 0,56
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,62 2,56 0,57 0,56
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6329 4,5268
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5585 4,4420


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.


Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec
trzeciego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2021_Q3.pdfSkonsolidowane_i_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_QSr_2021_Q3.pdf Kwartalne sprawozdanie finansowe wraz z komentarzem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki