REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2021-04-30 17:36
publikacja
2021-04-30 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
R_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 116 245,00 161 878,00 25 981,00 37 631,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 163,00 25 491,00 2 719,00 5 926,00
III. Zysk (strata) brutto 12 690,00 25 443,00 2 836,00 5 915,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 10 460,00 21 941,00 2 338,00 5 100,00
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 10 460,00 21 941,00 2 338,00 5 100,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 186,00 12 176,00 5 406,00 2 830,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 785,00 4 641,00 -2 411,00 1 079,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 870,00 -20 562,00 -1 759,00 -4 780,00
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 531,00 -3 745,00 1 236,00 -871,00
X. Aktywa razem 250 807,00 255 834,00 54 348,00 60 076,00
XI. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 35 384,00 44 127,00 7 668,00 10 362,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 15 398,00 16 655,00 3 337,00 3 911,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 986,00 27 472,00 4 331,00 6 451,00
XIV. Kapitał własny 215 423,00 211 707,00 46 681,00 49 714,00
XV. Kapitał zakładowy 8 430,00 8 430,00 1 827,00 1 980,00
XVI. Liczba akcji (w szt.) 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,26 0,03 0,06
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00 84 300 000,00
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,26 0,03 0,06
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,56 2,51 0,55 0,59
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,56 2,51 0,55 0,59
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,23 0,03 0,05
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy w 2020r. - 4,6148, w 2019r. - 4,2585
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie w 2020r. - 4,4742, w 2019r. - 4,3018

Uwaga: pozycje od X do XV - dane na koniec czwartego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
R_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtmlR_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
R_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml.xadesR_2020_ATMG_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe - podpisy
R_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtmlR_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml Sprawozdnia z działalności ATM Grupa
R_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xadesR_2020_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml.xades Sprawozdnia z działalności ATM Grupa - podpisy
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtmlATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtml Sprawozdanie audytora z badania
ATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtml.xadesATG_2020_Sprawozdanie_z_badania_ATM_GRUPA.xhtml.xades Sprawozdanie audytora z badania - podpisy
ATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdfATG_2020_Ocena_RN_sytuacji_Spolki_za_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Grupy kapitałowej i Spółki za 2020 r.
ATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdfATG_2020_Oswiadczenie_RN_o_wyborze_audytora_i_o_KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o wyborze aydytora i funkcjonowaniu Komitetu Audytu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki