REKLAMA
PIT 2023

ATMGRUPA: Decyzja Zarządu o wypłacie przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 wraz ze zgodą Rady Nadzorczej na jej wypłatę

2023-11-03 17:26
publikacja
2023-11-03 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-03
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Decyzja Zarządu o wypłacie przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 wraz ze zgodą Rady Nadzorczej na jej wypłatę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 03.11.2023 r. podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r., w łącznej kwocie 6 744 000 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023”). Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „ksh”).

Jednocześnie Zarząd ustalił dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 na 14.12.2023 r. oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 na 21.12.2023 r.

Zaliczka na poczet dywidendy 2023 będzie wypłacona w całości z kwoty zysku Spółki wykazanego w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ATM Grupa S.A, za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2023 r., zbadanym przez biegłego rewidenta (dalej „Sprawozdanie Finansowe”).

84.300.000 akcji Spółki będzie objętych wypłatą Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023.

Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 ksh tj.: roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazuje zysk netto, a Sprawozdanie Finansowe wykazuje zysk netto w kwocie 19.166.000 zł, a Zaliczka na poczet dywidendy za 2023 r. nie przekracza połowy zysku wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym.

Rada Nadzorcza w uchwale nr 1 z dnia 03.11.2023 r. wyraziła zgodę, zgodnie z przepisami art. 349 § 1 ksh, na wypłatę akcjonariuszom Spółki Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd ATM Grupa S.A.

O planowanej wypłacie Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 Zarząd ogłosi w MSIG co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-03 Emil Dłużewski Członek Zarządu
2023-11-03 Alicja Pietraszkiewicz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki