ATM: wyniki finansowe

2019-09-02 22:09
publikacja
2019-09-02 22:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Polroczny_ATM_S.A._-_2019.H1-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_ATM_Review_Report_FINAL.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 71 465 67 345 16 666 15 885
II. Zysk ze sprzedaży 52 397 39 470 12 219 9 310
III. Zysk na działalności operacyjnej 9 950 4 672 2 320 1 102
IV. Zysk przed opodatkowaniem 571 3 602 133 850
V. Zysk (strata) netto (647) 2 531 (151) 597
VI. Dochód całkowity 44 2 975 10 702
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 375 18 770 7 317 4 428
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 673) (17 227) (4 122) (4 063)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (16 160) 121 (3 769) 28
X. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych (2 457) 1 664 (573) 393
XI. stan na 30.06.2019 ** stan na 31.12.2018 stan na 30.06.2019 ** stan na 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 536 620 395 492 126 204 91 975
XIII. Aktywa obrotowe 38 643 36 173 9 088 8 412
XIV. Aktywa razem 575 263 431 665 135 292 100 387
XV. Zobowiązania długoterminowe 346 114 226 861 81 400 52 758
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 66 976 43 690 15 752 10 160
XVII. Kapitał własny 162 172 161 115 38 140 37 468
XVIII. Kapitał zakładowy * 34 723 34 723 8 166 8 075
XIX. Liczba akcji 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 4,46 4,43 1,05 1,03


*)
Kapitał akcyjny został przeszacowany zgodnie z MSR 29.


**)
Sprawozdanie finansowe ATM za I poł. 2019 r. (wraz z okresem
porównawczym) nie podlegało badaniu biegłego rewidenta, natomiast
podlegało przeglądowi biegłego rewidenta.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport_Półroczny_ATM_S.A._-_2019.H1-sig-sig-sig.pdfRaport_Półroczny_ATM_S.A._-_2019.H1-sig-sig-sig.pdf
19 HY ATM Review Report FINAL.T.pdf19 HY ATM Review Report FINAL.T.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-02 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu
2019-09-02 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki