REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

2020-07-16 12:54
publikacja
2020-07-16 12:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_3_Informacja_o_Walnym_Zgromadzeniu_Akcjonariuszy_oraz_Rocznym_Sprawozdaniu_Finansowym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_3_Notice_of_Annual_General_Meeting_and_Annual_Report_and_Accounts.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020.08.13_AEL_Notice.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2020.08.13_AEL_Proxy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-16
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 („Sprawozdanie”) zostało przekazane akcjonariuszom wraz z
zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy („Zawiadomienie o WZA”).
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.30 czasu
Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey.
Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem
wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Wydrukowane, ogólnodostępne bez pobierania dodatkowych opłat, egzemplarze Sprawozdania,
Zawiadomienia WZA oraz formularzy pełnomocnictw zostały udostępnione przez sekretarza Spółki,
Maitland Administration (Guernsey) Limited pod adresem 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port,
Guernsey, GY1 1WD, jak również są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.atlasestates.com.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:
Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Pani Elaine Smeja
Pani Aimee Gontier

Załączniki:
1. Porządek obrad
2. Formularz Pełnomocnictwa

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 3 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.pdfRaport bieżący nr 3 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.pdf Raport bieżący nr 3 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Current report no 3 Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts.pdfCurrent report no 3 Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts.pdf Curren report no. 3 - Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts
2020.08.13 AEL Notice.pdf2020.08.13 AEL Notice.pdf AEL notice (agenda)
2020.08.13 AEL Proxy.pdf2020.08.13 AEL Proxy.pdf AEL proxy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 3/2020 dated 16 July 2020


Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts


Atlas Estates Limited (the 'Company') announces that its Annual Report
and Accounts for the year ended


31 December 2019 (the 'Accounts') have been distributed to shareholders
together with the notice of the


Annual General Meeting (the 'Notice of AGM').


The Annual General Meeting will be held at the Company's Registered
Office at 3rd Floor, 1 Le Truchot,


St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD on 13 August 2020 at 10.30 am (local
time). The proposed agenda


and issues relating to filling of the documents concerning the right to
exercise share voting rights are


included in the appendices to this current report.


Printed copies of the Accounts, Notice of AGM and proxy forms are
available, free of charge, from the


Company Secretary at Maitland Administration (Guernsey) Limited, St
Peter Port, Guernsey, GY1 1WD


or on the Company's website: www.atlasestates.com.


Further information, please contact:


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Tel +44 (0)1 481 749 360


Guernsey.Office@maitlandgroup.com


Mrs Elaine Smeja


Mrs Aimee Gontier


Appendix:


1. Agenda


2. Form of proxy


Legal basis: Article 56 item 1. 2) of the Act of 29 July 2005 on Public
Offerings, Conditions Governing


the Introduction o f Financial Instruments to Organized Trading, and on
Public Companies (Journal


o f Laws of 2019, item 623) and §19 item 1 of the Regulation of the
Minister of Finance in Poland, dated


29 March 2018 on current and interim reports published by issuers of
securities and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the law of non – member


states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-16 Mark Chasey Director
2020-07-16 Andrew Fox Director
2020-07-16 Guy Indig Director
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki