ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: wyniki finansowe

2019-04-25 18:23
publikacja
2019-04-25 18:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ABS_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody operacyjne 63 881 61 709 14 864 14 769
II. Zysk z działalności operacyjnej 18 934 17 943 4 406 4 294
III. Zysk brutto 18 671 17 871 4 344 4 277
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 15 425 14 722 3 589 3 523
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 253 20 181 5 643 4 830
VI. Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 564) (3 666) (1 062) (877)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 464) (282) (3 598) (68)
VIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porownywalnym jest 31.12.2018) 17 025 12 800 3 958 2 977
IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,46 0,44 0,11 0,11


Wybrane dane finansowe prezentowane w
śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR
w następujący sposób:


·       
stan środków pieniężnych Spółki
na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznegow
okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.


o  
w dniu 31 marca 2019 roku 1 EUR
= 4,3013 PLN,


o  
w dniu 31 grudnia 2018 roku 1
EUR = 4,3000 PLN.


·       
wybrane pozycje śródrocznego
skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz śródrocznego
skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca.


o  
w okresie od 1 stycznia do 31
marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978 PLN,


o  
w
okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku 1 EUR = 4,1784 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ABS_Sprawozdanie_finansowe.pdfABS_Sprawozdanie_finansowe.pdf Raport kwartalny Asseco Business Solutions S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-25 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2019-04-25 Piotr Masłowski Wiceprezes Zarządu
2019-04-25 Andreas Enders Wiceprezes Zarządu
2019-04-25 Mariusz Lizon Członek Zarządu
2019-04-25 Artur Czabaj Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki