REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2020-05-14 08:01
publikacja
2020-05-14 08:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_1Q_2020_Raport_kwartalny__fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_1Q_2020_Quarterly_report_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 813 948 820 572 188 166 190 685
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 79 665 57 775 18 417 13 426
III. Zysk (strata) brutto 73 416 50 541 16 972 11 745
IV. Zysk (strata) netto za okres 62 289 36 891 14 400 8 573
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 963 14 252 12 706 3 312
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 781 59 761 16 363 13 887
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (37 565) (18 764) (8 684) (4 360)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (34 185) (32 654) (7 903) (7 588)
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (969) 8 344 (224) 1 939
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,79 0,21 0,18 0,05
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,79 0,21 0,18 0,05
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,3257 4,3033
XV. Aktywa (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 2 104 104 2 035 753 462 207 478 045
XVI. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 562 011 477 127 123 456 112 041
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 683 894 688 098 150 230 161 582
XVIII. Kapitał własny (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 858 199 870 528 188 520 204 421
XIX. Kapitał podstawowy (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 69 288 69 288 15 220 16 270
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,39 12,56 2,72 2,95
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 12,39 12,56 2,72 2,95
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,5523 4,2585
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVII. Przychody ze sprzedaży 5 171 11 111 1 195 2 582
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 928) 2 318 (446) 539
XXIX. Zysk (strata) brutto (7 791) (1 794) (1 801) (417)
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (7 791) (1 795) (1 801) (417)
XXXI. Zysk (strata) netto za okres (7 791) (1 795) (1 801) (417)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 261 26 110 9 539 6 068
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 182 - 42
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (32 167) (40 644) (7 436) (9 445)
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 094 (14 352) 2 102 (3 335)
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,11) (0,03) (0,03) (0,01)
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,11) (0,03) (0,03) (0,01)
XL. Średni kurs PLN/EUR * 4,3257 4,3033
XLI. Aktywa (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 894 331 926 486 196 457 217 562
XLII. Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 93 386 57 326 20 514 13 462
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 240 756 301 081 52 887 70 701
XLIV. Kapitał własny (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 560 188 568 078 123 056 133 399
XLV. Kapitał podstawowy (na dzień 31/03/2020 oraz na 31/12/2019) 69 288 69 288 15 220 16 270
XLVI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,08 8,20 1,78 1,93
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,08 8,20 1,78 1,93
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
LII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,5523 4,2585


* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane
dane.** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 1Q_2020 Raport kwartalny _fin.pdfAPSA 1Q_2020 Raport kwartalny _fin.pdf APSA_1Q2010_Raport kwartalny
APSA 1Q_2020 Quarterly report_fin.pdfAPSA 1Q_2020 Quarterly report_fin.pdf APSA_1Q2010_Quarterly report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2020-05-14 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki