REKLAMA

AQUATECH: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz prace nad restrukturyzacją Spółki

2020-11-10 14:45
publikacja
2020-11-10 14:45
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie(„Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione do momentu potwierdzenia przez Zarząd Spółki zaistnienia przesłanek niewypłacalności lub konieczności restrukturyzacji Spółki co nastąpiło w dniu 10 listopada 2020 r., na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie Wykonawcze”) z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych negocjacji z interesariuszami, a w szczególności z kontrahentami oraz klientami, a tym samym ryzyko niekorzystnych dla Spółki oraz akcjonariuszy Spółki skutków biznesowo-finansowych oraz ryzyko niewłaściwej oceny informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez rynek.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 5 listopada 2020 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki („Wniosek”). Decyzja zarządu Spółki jest podyktowana zidentyfikowaniem ryzyka zaistnienia przesłanek niewypłacalności Spółki oraz innych ryzyk dla jej działalności produkcyjno – handlowej, które w konsekwencji mogą stanowić o zaistnieniu ww. przesłanek. Wniosek zostanie przekazany (nadany drogą pocztową) do sądu w dniu 5 listopada 2020 r.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prowadzi aktualnie rozmowy z różnymi grupami interesariuszy, a w szczególności z kontrahentami Spółki i podmiotami mogącymi być zainteresowanymi dokapitalizowaniem Spółki, mające na celu zapewnienie istotnej poprawy sytuacji finansowej Spółki. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom Zarządu, do chwili publikacji niniejszego raportu bieżącego, negocjacje nie przyniosły spodziewanego rozstrzygnięcia. Zarząd Spółki będzie kontynuował rozmowy z interesariuszami. Równocześnie Zarząd Spółki podejmie działania ukierunkowane na dokapitalizowanie Spółki. W tym celu Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym emisję nowych akcji Spółki. Szczegóły dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym Spółki.

Emitent uznał powyższe informacje za istotne, ze względu na ich doniosłe znaczenie dla dalszego działania Spółki.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) - c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 MAR – informacje poufne.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki