REKLAMA

APIS: Zmiany w statucie uchwalone na NWZ APIS S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.

2022-01-11 21:04
publikacja
2022-01-11 21:04
Zarząd APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian w Statucie Spółki uwalonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 stycznia 2022 roku.
Uchwalone zmian statucie Spółki:
§21 w brzmieniu:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
•rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
•wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
•inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
•rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
•wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
•inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”
§22 w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada nadzorcza może uzupełnić skład Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia do dwóch członków składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie zatwierdza na najbliższym posiedzeniu zmiany w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat.
Rada Nadzorcza może dokooptowywać członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowywani członkowie musza zostać zatwierdzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
W przypadku niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwila zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.”
§ 27 w brzmieniu:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
•ocena sprawozdania finansowego,
•ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
•składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
•zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
•delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
•reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
•wybór biegłego rewidenta
•zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
•wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
•wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
•ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa , do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
•ocena sprawozdania finansowego,
•ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
•składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
•zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
•delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
•reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
•wybór firmy audytorskiej,
•zatwierdzenie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
•wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
•wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
•wyrażanie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki w celu zabezpieczenia kredytu lub pożyczki udzielonej przez podmiot finansujący jak również zabezpieczenie długu,
• ustalenie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu i określenie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.”
§ 29 w brzmieniu:
„Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.
Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa ich wynagrodzenia.
Jeden z Członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.
Kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.”
§35 w brzmieniu:
„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu firmie audytorskiej wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej złożyć do badania Radzie Nadzorczej a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki