REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2022-05-24 16:07
publikacja
2022-05-24 16:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Ocena_RN_SPR_z_Dzialalnosci-2021.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
amplirr2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
amplirr2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_SPR_z_Dzialalnosci-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 9 241,00 7 604,00 2 023,00 1 711,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 516,00 241,00 101,00 54,00
III. Zysk ( strata) brutto 146,00 -576,00 33,00 -129,00
IV. Zysk ( strata) netto 146,00 -576,00 33,00 -129,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 861,00 678,00 188,00 152,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 341,00 -7,00 75,00 -2,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -752,00 -1 153,00 -165,00 -259,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 450,00 -482,00 98,00 -108,00
IX. Aktywa razem 14 356,00 13 361,00 3 120,00 3 006,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
XII. Kapitał własny -6 409,00 -6 442,00 -1 394,00 -1 450,00
XIII. Kapitał zakładowy 3 282,00 3 282,00 714,00 738,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł / EUR)
Pełna treść raportu w załączonych plikach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 7 z dnia 2022-05-24 o treści:
Korekta raportu rocznego za rok 2021

Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została kolejna korekta raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r., wskazując poniżej przedmiot i charakter tej kolejnej korekty.

Korekta raportu rocznego Spółki za 2021 rok, o której informuje niniejszy raport, polega wyłącznie na uzupełnieniu tego raportu o:
- ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, która została dokonana już po opublikowaniu raportu rocznego.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w raporcie rocznym za 2021 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. nie uległy zmianie.

Dokument obejmujący ww. ocenę Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport roczny za 2021 rok uzupełniony (skorygowany) w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Plik Opis
Ocena RN SPR z Działalności-2021.pdfOcena RN SPR z Działalności-2021.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
amplirr2021.xhtmlamplirr2021.xhtml Pełny raport roczny za 2021
amplirr2021.xhtml.xadesamplirr2021.xhtml.xades Podpisy do "Pełny raport roczny za 2021"
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtmlSprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml SPRAWOZDANIE Z BADANIA sprawozdania finansowego za 2021 rok
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xades Podpis do "SPRAWOZDANIA Z BADANIA sprawozdania finansowego za 2021 rok"
Ocena RN SPR z Działalności-2021.pdfOcena RN SPR z Działalności-2021.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

iKonto Biznes w Alior Banku to do 1500 zł premii i 10% zwrotu za paliwo. Sprawdź

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki