str. 1
RAPORT
ROCZNY ZA
2021 ROK
AMPLI S.A.
w upadłości układowej
str. 2
RAPORT ROCZNY
AMPLI S.A.
W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
ZA 2021 ROK
Zawierający:
1 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia
sprawozdania finansowego
2 Oświadczenie i informacja Zarządu w sprawie
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
3 Roczne sprawozdanie finansowe:
- wprowadzenie
- sprawozdanie z sytuacji finansowej
- sprawozdanie z całkowitych dochodów
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych
- noty oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
4 Sprawozdanie Zarządu
5 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
6 Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu
str. 3
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie,
przy ul. Przemysłowej 27 oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości MSR/MSSF oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, że roczne sprawozdanie
Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji emitenta, w tym opis ryzyk
i zagrożeń.
Prezes Zarządu
AMPLI S.A.
Waldemar Madura
str. 4
OŚWIADCZENIE I INFORMACJA ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy
ul. Przemysłowej 27 oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych, dokonujący przeglądu rocznego sprawozdania finansowego został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego
badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego.
Prezes Zarządu
AMPLI S.A.
Waldemar Madura
Informacja Zarządu
Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27, opierając się na
oświadczeniu Rady Nadzorczej, informuje, wybór firmy audytorskiej, której powierzono przeprowadzenie
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r. został dokonany
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także wskazuje, że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Prezes Zarządu
AMPLI S.A.
Waldemar Madura
str. 5
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok
AMPLI S.A. w upadłości układowej z siedzibą
Tarnów ul. Przemysłowa 27
1 Nazwa ( firma ) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i nr rejestru
oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg PKD.
Ampli S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Przemysłowej 27
zajmuje się głównie sprzedażą hurtową i detaliczną towarów z branży elektrycznej
i energetycznej, sklasyfikowaną według PKD (2007) jako „sprzedaż hurtowa
niewyspecjalizowana” symbol 4690Z. Pierwszej rejestracji Spółki dokonał Sąd Rejonowy
Wydział V Gospodarczy w Tarnowie w dniu 22-12-1994 r. w Dziale B sygn. akt RHB
490/94. W dniu 23-10-2001 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000054838.
2 Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 wynosił 3 282 000,00 PLN i dzielił się na:
442 000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN
220 000 akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN
292 000 akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN
528 000 akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN
1 800 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN.
3 Wskazanie czasu trwania Emitenta.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony .
4 Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie
finansowe i porównywalne dane finansowe.
Prezentowane sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (RZiS) i Rachunek
Przepływów Pieniężnych zawiera dane za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r. oraz
porównywalne dane finansowe za okres 01-01-2020 do 31-12-2020 r, Sprawozdanie
z Sytuacji Finansowej (bilans) i Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym dane na dzień
31-12-2021 i 31-12-2020r.
5 Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta.
W okresie sprawozdawczym Zarząd AMPLI S.A. w upadłości układowej jest jednoosobowy,
funkcję Prezesa pełni Pan Waldemar Madura.
Spółkę nadzoruje 5-osobowa Rada Nadzorcza, która działa w następującym składzie:
Przewodniczący: Pan Artur Kostyrzewski,
Członkowie: Pani Małgorzata Kostyrzewska, Pani Katarzyna Madura, Pani Monika
Ogorzelec, Pan Piotr Stuchły.
Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyznawane na okres trzyletni i wygasną
najpóźniej w dniu, w którym WZA zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.
str. 6
6 Oświadczenie zgodności
Zarząd Spółki Ampli w upadłości układowej S.A. oświadcza, że sprawozdanie finansowe
Spółki obejmuje okresy roczne zakończone 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku,
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet do spraw Interpretacji MSSF
(„KIMSSF”).
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Prezentowane dane są porównywalne.
7 Dane łączne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Emitent nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Aktualnie Spółka posiada tylko akcje Branżowej Organizacji Odzysku S.A. z/s w Tarnowie,
w ilości 4 842 sztuk, o cenie nominalnej 100 zł, co stanowi 19,37% kapitału tej Spółki i tyleż
samo głosów na WZA.
8 Wskazanie czy w okresie sprawozdawczym nastąpiło połączenie spółek.
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło połączenie Spółek.
9 Założenie kontynuacji działalności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Zagrożenie
kontynuowania działalności wynika z ogólnego ryzyka związanego z funkcjonowaniem
podmiotów gospodarczych na rynku a szczególnie ze względu na ogłoszenie przez Sąd
Rejonowy w Tarnowie w dniu 29-07-2014r. upadłości z możliwością zawarcia układu przez
Ampli S.A. Spółce pozostawiono Zarząd własny i wyznaczono Nadzorcę Sądowego, który
czuwa nad bieżącą działalnością Spółki. Istnieje ryzyko kontynuowania działalności
wynikające przede wszystkim z niepewności zatwierdzenia układu z wierzycielami, a także ze
względu na zmianę profilu i zakresu działalności. Spółka jest w trakcie realizacji procesu
naprawczego zgodnie z planem przedstawionym we wniosku o ogłoszenie upadłości z
możliwością zwarcia układu z wierzycielami z dnia 24.07.2014r. W dniu 30.09.2021 złożone
zostały do Sądu Rejonowego w Tarnowie ostateczne propozycje układowe i obecnie spółka
oczekuje na decyzję Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia terminu głosowania.
10 Informacje o wynikach działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania.
W 2021 roku Spółka prowadziła działalność statutową w zakresie handlu towarami
elektrycznymi i energetycznymi na terenie kraju, stacjonarnie w siedzibie Spółki oraz
w terenie poprzez przedstawicieli handlowych.
11 Przekształcenie sprawozdania w celu zapewnienia porównywalności danych.
AMPLI S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, począwszy od rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok. W związku
z tym wartości prezentowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym zapewniają
porównywalność danych.
str. 7
12 Korekty wynikające z zastrzeżeń podmiotów badających sprawozdania finansowe.
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają korekt wynikających
z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
ponieważ takie nie wystąpiły.
13 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych
Walutą funkcjonalną Spółki i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest
złoty polski.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych.
14 Dokonane osądy i oszacowania
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów,
szacunków i założeń wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz
prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste
wartości mogą różnić się od wartości szacowanej.
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków
księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu w którym dokonano zmiany
szacunku.
Informacje o przyjętych założeniach oraz niepewności związanej z dokonywanymi
szacunkami, które związane są ze znaczącym ryzykiem wystąpienia istotnych korekt
w sprawozdaniu finansowym za kolejny okres sprawozdawczy zawarte są w Nocie 12
rezerwy.
15 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości,
jakie zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2020 rok
z uwzględnieniem poniższych zmian:
Standardy zastosowane po raz pierwszy
Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)
MSSF 2 „Płatności w formie akcji” wprowadzono poprawki, które doprecyzowują
definicję warunku rynkowego, warunku dotyczącego nabywania uprawnień wprowadzają
także definicję warunku świadczenia usług i warunku związanego z wynikami, które są
warunkiem do nabycia uprawnień..
MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” wprowadzono poprawki wyjaśniające, że
zapłata warunkowa, która nie jest klasyfikowana jest klasyfikowana jako element kapitałów
jest wyceniania w wartości godziwej przez wynik bez względu na to czy jest objęta zakresem
MSR 39.
MSSF 8 „Segmenty operacyjne” wprowadzono zmiany dotyczące prezentacji segmentów
operacyjnych, jednostka powinna ujawnić osąd Zarządu w procesie stosowania kryteriów
łączenia segmentów operacyjnych, włączając krótki opis segmentów, które zostały połączone
oraz opis cech ekonomicznych segmentów wykorzystywanych podczas analizy podobieństw
segmentów.
str. 8
MSSF 13 „Wycena do wartości godziwej” wprowadzono zmiany wyjaśniające dotyczące
braku dyskonta.
MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 „Aktywa niematerialne” wprowadzono
poprawki wyjaśniające dotyczące kwestii ujęcia wartości bilansowej brutto i amortyzacji w
modelu wartości przeszacowanej.
MSR 19 „Świadczenia pracownicze” wprowadzono zmiany dotyczące ujęcia świadczeń
wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie przy ujmowaniu programów określonych
świadczeń.
Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” Rozliczenie nabycia udziałów we
wspólnych operacjach zatwierdzone przez UE w dniu 24.11.2015 r., opublikowane przez
RMSR w dniu 6.05.2014 r. Zmiany dostarczają nowych wskazówek w zakresie sposobu
rozliczania nabycia udziałów we wspólnych operacjach mających formę przedsięwzięcia.
Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” Metoda praw własności w
jednostkowych sprawozdaniach finansowych zatwierdzone przez UE dnia 18.12.2015 r. ,
opublikowane prze RMSR w dniu 12.08.2014 r. . Celem zmian jest przywrócenie metody
praw własności jako dodatkowego wariantu rozliczania inwestycji w spółkach zależnych,
wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych
sprawozdaniach finansowych jednostek.
Opublikowane standardy i interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie
obowiązują ponieważ nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską lub zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie zostały wcześniej zastosowane:
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz
z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” wydano przez RMSR dnia 12.09.2016r.. Zmiany
wprowadzono w celu rozwiązania problemów wynikających z wdrożenia standardu MMSF 9
„instrumenty finansowe” przed wprowadzeniem nowego standardu zastępującego MSSF 4.
MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz późniejsze zmiany
MSSF 9 wymaga, aby wszystkie aktywa finansowe wchodzące w zakres MSR 39 były
wyceniane według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej. Inwestycje dłużne
utrzymywane w ramach modelu biznesowego, w którym za cel jest uzyskanie odpowiednich
przepływów pieniężnych, na które składają się ustalone zapłaty kwot bazowych oraz odsetki
wycenianie według zamortyzowanego kosztu na koniec kolejnych okresów
sprawozdawczych. Wszelkie inne inwestycje dłużne jak i inwestycje kapitałowe są wyceniane
w wartości godziwej na te dni. Dodatkowo, zmiany wartości godziwej inwestycji
kapitałowych które nie przeznaczone do obrotu, można prezentować w pozostałych
całkowitych dochodach, przy czym w rachunku zysków i strat ujmuje się wyłącznie
dywidendę. Decyzja taka jest nieodwracalna.
W odniesieniu do wyceny zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości
godziwej przez wynik, MSSF 9 wymaga wszelkie zmiany wartości godziwej zobowiązań
finansowych które zostały przypisane do zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania,
prezentuje się w pozostałych całkowitych dochodach, chyba że taka prezentacja spowoduje
niedopasowanie rachunkowe. Zmiany wartości godziwej przypisane do ryzyka kredytowego
str. 9
zobowiązania finansowego nie przenoszone na wynik w kolejnych latach
sprawozdawczych.
Zgodnie z MSR 39, cała kwota zmian wartości godziwej zobowiązania finansowego
wyznaczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik odnoszona była na wynik.
W odniesieniu do utraty wartości aktywów finansowych, MSSF 9 wymaga stosowania
modelu oczekiwanej straty kredytowej zamiast wymaganego dotychczas przez MSR 39
modelu poniesionej straty kredytowej. Model oczekiwanej straty kredytowej wymaga, by
jednostka rozliczała prognozowane straty kredytowe i ich zmiany na każdy dzień
sprawozdawczy w celu odzwierciedlenia zmian ryzyka kredytowego po jego początkowym
ujęciu.
Nowe wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń definiują trzy rodzaje rachunkowości
zabezpieczeń podobnie jak w MSR 39. MSSF 9 rozszerza zakres instrumentów
kwalifikujących się jako instrumenty zabezpieczające, a także dopuszcza wyznaczanie
komponentów ryzyka w przypadku pozycji niefinansowych. Nie wymaga się już
retrospektywnej oceny efektywności zabezpieczenia. Poszerzono również wymogi dotyczące
ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem w jednostce.
Nie została jeszcze zakończona szczegółowa analiza wpływu nowego standardu na
sprawozdanie spółki, w związku z tym na chwilę obecną nie jest możliwe dokonanie
wiarygodnego oszacowania wpływu tego standardu na kwoty wykazywane w sprawozdaniu
finansowym. Jednak zarząd spodziewa się, że zastosowanie MSSF 9 nie będzie miało
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe jednostki.
MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”
MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” został opublikowany 30.01.2014r.
decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania wersji wstępnej standardu nie zostanie
zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej.
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później) - do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12
„Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” dotyczą jednostki
inwestycyjnej i zastosowania zwolnienia z konsolidacji, do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania niezatwierdzony przez UE.
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” dotyczą zastosowania
profesjonalnego osądu w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie), do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.
str. 10
Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy
inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej
dacie), do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzony przez UE.
MSSF 16 „Leasing”
MSSF 16 „Leasing” został opublikowany dnia 13 stycznia 2016 r. i ma zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub później.
Standard wprowadza rozróżnienie pomiędzy umową leasingu a umową o świadczenie usług.
Kluczowym kryterium, jakie ma odróżnić te umowy, jest zdolność klienta – aktywnej umowy,
do sprawowania kontroli nad określonym składnikiem aktywów będących przedmiotem
leasingu. Zgodnie z definicją leasing to umowa, na podstawie której leasingobiorca kontroluje
i ma prawo do użytkowania zdefiniowanego składnika aktywów, przez określony czasu w
zamian za wynagrodzenie płacone leasingodawcy.
Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorcy nie muszą już wyróżniać leasingu finansowego (w
bilansie) i operacyjnego (pozabilansowo). Zamiast tego, w przypadku praktycznie wszystkich
umów leasingu leasingobiorca ujmuje zobowiązanie odzwierciedlające przyszłe płatności
leasingowe i składnik aktywów z tytułu „prawa do użytkowania aktywa ”. Nowy model
opiera się na założeniu, że z ekonomicznego punktu widzenia umowa leasingu jest
równoznaczna z nabyciem prawa do użytkowania składnika aktywów, gdzie cena zakupu
płacona jest w ratach. Leasingobiorca wykazuje koszty odsetkowe od zobowiązania z tytułu
leasingu i amortyzację składnika aktywów z tytułu „prawa do użytkowania”.
Zmiany do MSSF 12 „Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
wynikających z nierozliczonych strat podatkowych” zmiany opublikowano dnia 19
stycznia 2016 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później.
Zmiany do MSSF 7 „Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji” zmiany do MSR 7
Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji opublikowano dnia 29 stycznia 2016 roku do
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE
mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku
lub później.
Zmiany do MSSF 2 „Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji” zmiany
do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20
czerwca 2016 roku) do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2014-2016 - mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później - do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.
str. 11
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 - mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub później - do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.
Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” – wydana przez
RMSR dnia 08.12.2016r.. Interpretacja określa, iż dla ustalenia kursu wymiany datę transakcji stanowi
data początkowego ujęcia zaliczki jako składnika aktywów niepieniężnych lub zobowiązania z tytułu
odroczonych dochodów. W przypadku wystąpienia wielu płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala
się datę transakcji w odniesieniu do każdej płatności lub wpływów.
Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji
Od dnia 1 stycznia 2017 r. Spółkę obowiązują następujące zmiany do standardów:
Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” pt. Inicjatywa
dotycząca ujawniania informacji,
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące ujmowania aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do niezrealizowanych strat,
Roczne zmiany MSSF 2014-2016, w zakresie doprecyzowującym MSSF 12
Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach.
Zastosowanie zmian do standardów nie miało wpływu na politykę rachunkowości Spółki ani
na sprawozdanie finansowe.
Powyższe zmiany do standardów zostały do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską.
Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały
wcześniej zastosowane przez Spółkę
W sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu
wymienionych poniżej opublikowanych standardów, interpretacji lub poprawek do
istniejących standardów przed ich datą wejścia w życie. Poza wskazanymi poniżej nowymi
standardami, inne zmiany nie mają zastosowania do działalności Spółki.
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
Wejście w życie:
Data wejścia w życie w UE okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 lub po tej
dacie.
Główne zmiany wprowadzone przez standard:
MSSF 9 usuwa obecnie występujące w MSR 39 kategorie aktywów finansowych.
Klasyfikacja aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9 jest uzależniona od modelu
biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz charakterystyki umownych
przepływów pieniężnych. Zgodnie ze standardem aktywa finansowe klasyfikowane
wyłącznie do trzech grup:
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik,
aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite
str. 12
dochody,
aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu.
Standard zawiera także nowe wytyczne dotyczące rachunkowości zabezpieczeń mające na celu
uproszczenie bieżących rozwiązań oraz lepsze odzwierciedlenie zasad zarządzania ryzykiem.
Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:
Zmiana sposobu wyceny w ocenie Zarządu nie będzie miała istotnego wpływu na wynik
finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
Wejście w życie:
Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
po tej dacie.
Główne zmiany wprowadzone przez standard:
Standard ma zastosowanie do wszystkich umów skutkujących przychodami. Fundamentalną
zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w wysokości ceny transakcyjnej w
momencie przekazania przyrzeczonych w umowie towarów lub usług na rzecz klienta, które
ma miejsce wtedy, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tymi składnikami aktywów. Ujmowanie
przychodów następuje na podstawie pięcioelementowego modelu. Wszelkie towary lub usługi
sprzedawane w pakietach, które da się wyodrębnić w świetle zawartej z klientem umowy,
należy ujmować oddzielnie. Ponadto wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej
należy co do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu. W przypadku, gdy
wysokość przychodu jest zmienna, kwoty zmienne zaliczane do przychodów, o ile istnieje
duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w
wyniku przeszacowania wartości. Koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia
kontraktu z klientem należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania
korzyści z tego kontraktu.
Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:
W ocenie Zarządu dotychczasowy sposób ujęcia przychodów odpowiada modelowi
zawartemu w MSSF 15. W trakcie analizy wpływu uznano także, że MSSF 15 nie ma
istotnego wpływu na kwotę prezentowanych przychodów. W związku z powyższym w ocenie
Zarządu Spółki wprowadzenie MSSF 15 nie będzie miała istotnego wpływu na wynik
finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.
MSSF 16 „Leasingi”
Data wejścia w życie:
Data wejścia w życie w UE okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2019 lub po tej
dacie.
Główne zmiany wprowadzone przez standard:
Nowy standard wprowadza jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych
leasingobiorcy, zbieżny z ujęciem leasingu finansowego w ramach MSR 17. Zgodnie z MSSF
16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli przekazuje prawo do kontroli
użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za
wynagrodzenie. Analiza umów pod kątem spełnienia nowej definicji leasingu może
doprowadzić zarówno do uznania niektórych umów traktowanych obecnie jako usługi, za
str. 13
zawierające leasing, jak też do uznania niektórych umów traktowanych obecnie jako leasing,
w szczególności operacyjny, za usługi.
Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe:
Zmiana sposobu wyceny w ocenie Zarządu nie będzie miała istotnego wpływu na wynik
finansowy, kapitały własne oraz sumę bilansową Spółki.
Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie dotyczą
działalności Spółki lub nie będą mieć na nią wpływu. Są to:
Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów
pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi
przedsięwzięciami,
Zmiany do MSSF 2 dotyczące klasyfikacji i wyceny transakcji płatności w formie
akcji,
Zmiany do MSSF 4 dotyczące zastosowania MSSF 9 wraz z MSSF 4,
Zmiany do MSR 40 dotyczące zasad przeniesienia nieruchomości do lub z
nieruchomości inwestycyjnych
Interpretacja KIMSF 22 dotycząca transakcji w walucie obcej i płatności
zaliczkowych,
Interpretacja KIMSF 23 dotycząca niepewności co do ujęcia podatku dochodowego,
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe,
Poprawki do MSSF 9 dotyczące dłużnych aktywów finansowych posiadających opcję
wcześniejszej spłaty, która może skutkować powstaniem tzw. negatywnej
rekompensaty,
Poprawki do MSR 28 dotyczące długoterminowych udziałów, stanowiących część
inwestycji netto w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
Roczne zmiany MSSF 2014-2016 w zakresie doprecyzowującym MSR 28 i MSSF 1,
Roczne zmiany MSSF 2015-2017,
Zmiany do MSR 19 dotyczące zmian, ograniczeń lub rozliczeń planów określonych
świadczeń.
Powyżej wymienione standardy, za wyjątkiem zmian do MSSF 4, MSSF 2 oraz rocznych
zmian MSSF 2014-2016, oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka zamierza
zastosować wszystkie zmiany zgodnie z ich datą wejścia w życie.
- Zmiany mające zastosowanie od 01.01.2021 r.
Zmiany MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dotyczą tymczasowych
odstępstw od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń.
str. 14
Zmiany MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – dotyczą określenia podstawy przepływów
pieniężnych wynikających z umowy w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy
procentowej.
Zmiany MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – dotyczą ujawniana
informacji związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.
Zmiany MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - dotyczą wyceny w zamortyzowanym
oraz na tymczasowych odstępstwach od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości
zabezpieczeń.
Zmiany do MSSF 16 „Leasing” – dotyczą tymczasowych odstępstw związanych z reformą
wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.
Zarząd przewiduje, powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty
wykazywane w sprawozdaniu finansowym jednostki.
Sporządzając niniejsze sprawozdanie finansowe zarząd Spółki podjął decyzję, żaden ze
Standardów bądź interpretacji nie będzie wcześniej stosowany.
16 Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
Prezentowane roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami
MSSF zatwierdzonymi przez UE, wydanymi i obowiązującymi w momencie sporządzania
sprawozdania finansowego za 2021r., przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową
Spółki na dzień 31-12-2021r. oraz wyniki jej działalności za okres 2021 roku.
Dane w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), po zaokrągleniu
do pełnych tysięcy. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu
historycznego z wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych,
z uwzględnieniem zasady memoriału, kontynuacji działalności, zrozumiałości, istotności,
ostrożnej wyceny i porównywalności.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy
Wartości niematerialne
i
prawne
Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
spowodują wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi
aktywami.
Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub poniesionych
kosztów ich wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość początkowa wartości niematerialnych
pomniejszana jest o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową
w oparciu o przewidywany okres ekonomicznej użyteczności, na podstawie której sporządza
się plany amortyzacji.
Głównymi składnikami wartości niematerialnych i prawnych w Spółce licencje, w tym
oprogramowania komputerowe dla których przyjęto 10-letni okres amortyzacji i pozostałe
wartości niematerialne dotyczące know-how o 5-letnim okresie amortyzacji.
str. 15
Rzeczowe aktywa trwałe
Zgodnie z MSSF 16 rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:
a które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym, przy dostawach
towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie
umowy najmu lub w celach administracyjnych,
b którym towarzyszy oczekiwanie, będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok
sprawozdawczy.
Stosowane jest przy tym uproszczenie polegające na ograniczeniu środków trwałych do
składników, które oprócz spełnienia powyższych warunków, mają wartość początkową
przekraczającą 1,0 tys. zł, przy czym środki trwałe o cenie jednostkowej powyżej 1,0 tys.
a nie przekraczającej 10,0 tys. odpisywane w 100 % w koszty amortyzacji, w momencie
ich wydania do użytkowania, natomiast o cenie jednostkowej powyżej 10,0 tys. umarzane
metodą liniową, w okresach przewidywanej użyteczności ekonomicznej. Stawki
amortyzacyjne podlegają corocznej weryfikacji.
Ponadto do rzeczowych aktywów trwałych Spółka zalicza także środki trwałe w budowie oraz
zaliczki na środki trwałe w budowie.
Ewidencja środków trwałych jest prowadzona ilościowo i wartościowo w podziale na grupy
rodzajowe według klasyfikacji GUS.
Wartość początkową środków trwałych ustala się według cen nabycia, kosztów wytworzenia
lub wartości po aktualizacji wyceny i powiększa o koszty przeprowadzonych modernizacji,
jak również o koszty finansowania zewnętrznego (odsetki i prowizje od kredytów) zgodnie
z dopuszczonym podejściem alternatywnym MSSF Nr 23.
Początkowa wycena rzeczowych aktywów trwałych następuje zgodnie z modelem opartym na
cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Model ten zakłada wycenę bilansową rzeczowych
aktywów trwałych jako składnika aktywów według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonej o skumulowaną amortyzację oraz o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości.
Podstawą ustalenia wysokości stawek amortyzacyjnych środków trwałych jest ich
rzeczywisty okres użyteczności ekonomicznej.
Leasing kwalifikuje sjako finansowy, jeśli z zawartej umowy wynika, że korzyści i ryzyko
z niej wynikające przenoszone jest na leasingobiorcę. Środki trwałe użytkowane na podstawie
umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa własne i wycenia w ich wartości
godziwej w momencie ich przyjęcia do użytkowania, nie wyższej jednak od wartości bieżącej
opłat leasingowych. Zobowiązanie powstałe wobec leasingodawcy prezentowane jest
w bilansie w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe.
Grunty
w
użytkowaniu
wieczystym są zaliczane do środków trwałych, pozycja „grunty”
i wyceniane w księgach rachunkowych wg bieżącej wartość rynkowej, nie podlegają
amortyzacji.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia s w wysokości ogółu kosztów pozostających
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym o koszty finansowania
zewnętrznego (odsetki i prowizje od kredytów), pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty
ich wartości.
Inwestycje długoterminowe
Wszystkie inwestycje Spółki mają charakter finansowy. Spółka nie prowadzi działalności
inwestycyjnej w nieruchomościach oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Wycenia
się je według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
str. 16
Instrumenty finansowe.
Ampli S.A. posiada instrumenty finansowe w postaci akcji i udziałów w podmiotach
powiązanych, utrzymywane w celu sprawowania kontroli, w spół kontroli lub wywierania
znacznego wpływu, które ujmuje w cenie nabycia z uwzględnieniu utraty ich wartości.
Aktywa
trwałe
przeznaczone
do
sprzedaży
i
zobowiązania
dotyczące
aktywów
trwałych
przeznaczonych do sprzedaży.
Do aktywów trwałych i grup przeznaczonych do sprzedaży zalicza się te aktywa, których
wartość bilansowa zostanie odzyskana w wyniku transakcji sprzedaży a nie w wyniku ich
dalszego użytkowania. Warunek taki uważa się za spełniony tylko wówczas, gdy transakcja
sprzedaży jest bardzo prawdopodobna a składnik aktywów jest dostępny do sprzedaży
w aktualnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia,
oznacza zamiar kierownictwa Spółki do jego sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany
kwalifikacji.
Wyceny dokonuje s po niższej spośród 2 wartości: pierwotnej wartości bilansowej lub
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
Aktywa finansowe
Zgodnie z MSSF 32 Aktywa finansowe stanowi każdy składnik aktywów mający postać:
a środków pieniężnych,
b umownego prawa do uzyskania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów
finansowych od innej jednostki,
c umownego prawa do wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną
jednostką na potencjalnie korzystnych warunkach,
d instrumentu kapitałowego innej jednostki,
e udzielone pożyczki.
Spółka posiada aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych, które prezentuje
w bilansie w wartości nominalnej, w odniesieniu do środków w walucie krajowej, jeśli
występują w walutach obcych podlegają wycenie bilansowej wg średniego kursu z tabeli
NBP opublikowanej na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Udzielone pożyczki wycenia się w skorygowanej cenie nabycia lub w cenie nabycia
z zachowaniem zasady ostrożności.
Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania wyceniane w kwotach wymagających zapłaty. Należności
wykazane w bilansie pomniejsza się o dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Należności
w walutach obcych wycenia się według średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni
dzień okresu sprawozdawczego. Odpisy aktualizujące dokonywane są na podstawie
indywidualnej analizy i obejmują należności, których ściągalność uznano za wątpliwą.
Wartość odpisów aktualizujących odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty na dzień bilansowy,
z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań i po pomniejszeniu
o zobowiązania przeterminowane i umorzone.
Zapasy
Zapasy towarów wycenia się wg rzeczywistych cen nabycia netto, z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących ich wartość, ewidencja prowadzona jest wartościowo.
Spółka kwalifikuje do materiałów rzeczowe składniki majątku o wartości poniżej 1,0 tys. zł.
W momencie wydania do używania ich wartość odnosi się do kosztów zużycia materiałów.
str. 17
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią koszty dotyczące przyszłych okresów, które są
wyceniane w kwotach faktycznie poniesionych.
Rozliczenia międzyokresowe obejmują przede wszystkim:
- ubezpieczenia majątkowe,
- zapłacone prowizje od kredytów,
- rozliczenie podatku odroczonego,
- abonamenty i prenumeraty,
- inne koszty.
- Kapitały
własne
stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa i statutem Spółki.
Kapitał zakładowy
Jest wykazywany w wartości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki, wpisanej do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zapasowy
Był tworzony ustawowo z zysku netto do czasu, gdy uzyskał wysokość 1/3 kapitału
akcyjnego, następnie ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, oraz fakultatywnie
z podziału zysku netto, zgodnie ze statutem.
Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych a w kwocie
przewyższającej ustawowe minimum może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na wypłatę dywidendy.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych
Jest tworzony w wysokości przyrostu wartości netto środków trwałych z tytułu ich wyceny w
wartości godziwej. Kapitał ten nie może być przeznaczony do podziału lub na zasilenie
innych kapitałów, jak długo objęte aktualizacją środki trwałe znajdują się
w jednostce. Dopiero w momencie ich sprzedaży, likwidacji lub wniesienia aportem, różnica
ich wartości netto, wynikająca z aktualizacji wyceny, pomniejszona o odpisy aktualizujące
dokonane od nich z tytułu trwałej utraty wartości, podlega przeniesieniu na kapitał zapasowy.
Pozostałe fundusze rezerwowe
Mogą być tworzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z części lub całości
zatwierdzonych zysków netto Spółki. Walne zgromadzenie może również wskazać konkretny
cel na który środki te mają być przeznaczone (np. inwestycje, restrukturyzacja, opcje
managerskie).
Rezerwy
Do rezerw zaliczane zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie pewne.
Wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwa i aktywa na podatek dochodowy od osób prawnych
Spółka tworzy rezerwy i aktywa w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną
w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz
stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości. Dodatnią różnicę zalicza się do
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego, jako rezerwę na podatek odroczony,
natomiast różnica ujemna pomniejsza obowiązkowe obciążenia wyniku oraz powiększa
rozliczenia międzyokresowe.
str. 18
Inne rezerwy
Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne.
Ponadto tworzy się rezerwy na znane jednostce ryzyko bądź przyszłe zobowiązania.
Fundusze specjalne
Na podstawie art.4 ust.3 Ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1352) zawarto porozumienie Zarządu z Załogą
o nie tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym a rachunek przepływów
pieniężnych
metodą pośrednią.
Przychody wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi
w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej jednostki, skutkującymi zwiększeniem
kapitału własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców.
Przychody ze sprzedaży
Ustalane według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej na podstawie faktur
własnych, pomniejszone o podatek od towarów i usług. Ponadto jednostka ujmuje jako
przychody inne wpływy spełniające kryteria kwalifikacji do przychodów.
Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej obejmują koszy wytworzenia sprzedanych produktów,
wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje niewątpliwe pozostałe
przychody operacyjne, do których zalicza się przychody i koszty nie związane bezpośrednio
ze zwykłą działalnością.
Głównymi kategoriami zaliczanymi do pozostałych przychodów operacyjnych są:
- zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych,
- odwrócenie odpisów aktualizujące wartość majątku niefinansowego,
- skorygowany VAT należny w ramach ulgi na złe długi,
- przychody z tytułu rozliczenia dotacji.
Do głównych pozycji pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się:
- utworzenie rezerw na zobowiązania,
- utworzenie odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych,
- kary, grzywny, odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego,
- skorygowany VAT odliczony w ramach ulgi na złe długi.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych
wykazywana jest w sprawozdaniu finansowym wynikowo.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe są ujmowane w ciągu roku z zachowaniem zasady
współmierności przychodów i kosztów.
Składają się na nie:
- odsetki,
- różnice kursowe,
- rezerwy dotyczące działalności finansowej,
- dywidendy od posiadanych udziałów i akcji,
str. 19
- oprocentowanie leasingu,
- koszty/przychody z tytułu factoringu,
- dyskonto weksli,
- odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych,
- zysk lub strata ze sprzedaży akcji, udziałów.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami sprzedaż posiadanych przez Spółkę papierów
wartościowych wykazywana jest w sprawozdaniu finansowym wynikowo.
Poza w/w wyjątkiem poszczególne tytuły są ujmowane i prezentowane odpowiednio jako
przychód lub koszt.
Wynik finansowy
Wynik finansowy jest wyliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Wynik
finansowy wykazany w rachunku zysków i strat składa się z: wyniku na sprzedaży, wyniku na
pozostałej działalności operacyjnej, wyniku na działalności finansowej, wyniku na operacjach
nadzwyczajnych i obowiązkowych obciążeniach wyniku finansowego.
Wynik finansowy ustala się z uwzględnieniem zasad:
• współmierności przychodów i kosztów,
• ostrożnej wyceny.
Wynik netto uwzględnia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
skorygowanego o zmianę stanu rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Koszty finansowania zewnętrznego.
Koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem lub wytworzeniem składników
majątku, których przystosowanie do użytkowania lub sprzedaży wymaga dłuższego czasu,
zwiększają koszty wytworzenia tych aktywów do momentu w którym aktywa te zdatne do
użytkowania lub odsprzedaży.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego odnoszone są bezpośrednio w rachunek zysków
i strat w okresie ich poniesienia.
17 Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO
ustalanych przez NBP, w okresach objętych sprawozdaniem.
Kurs wymiany złotego na EURO w okresach sprawozdawczych 31-12-2021r. 31-12-2020r.
Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 4,5994 4,6148
Kurs średni w okresie sprawozdawczym 4,5674 4,4448
Kurs najwyższy w okresie sprawozdawczym 4,7210 4,5450
Kurs najniższy w okresie sprawozdawczym 4,4541 4,2279
str. 20
19 Przeliczenie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych EURO.
Wybrane dane finansowe prezentowane na stronie tytułowej sprawozdania
przeliczono na EURO w następujący sposób:
pozycje bilansu wg średniego kursu EURO na dzień 31-12-2021 r. tj. 4,5994 PLN, na
dzień 31-12-2020 r. tj. 4,6148 PLN,
pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych wg średniej
arytmetycznej średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego, za
2021 rok wg kursu 4,5674 PLN, za rok 2020 wg kursu 4,4448 PLN.
str. 21
Raport Roczny R 2021
(zgodnie z § 60 pkt 1 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. - Dz. U. z 2018 poz. 757)
dla
emitentów o działalnci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
według: MSR
w walucie:
data przekazania 31.03.2022 r.
WYBRANBE DANE FINANSOWE
w tys. zł wg MSR w tys. euro wg MSR
2021 2020 2021 2020
Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 9241 7 604 2023 1 711
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
516 241 101 54
Zysk ( strata) brutto 146 -576 33 -129
Zysk ( strata) netto 146 -576 33 -129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
861 678 188 152
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
341 -7 75 -2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-752 -1 153 -165 --259
Przepływy pieniężne netto, razem
450 -482 98 -108
Aktywa razem 14 356 13 361 3120 3 006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
20 765 19 803 4514 4 456
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
20 765 19 803 4514 4 456
Kapitał własny -6 409 -6 442 -1 394 -1 450
Kapitał zakładowy 3 282 3 282 714 738
Liczba akcji (w szt.) 3 282 000 3 282 000 3 282 000 3 282 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,04 -0,18 0,01 -0,04
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,04
-0,18
0,01
-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
-1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w / EUR)
-1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję
(w zł / EUR)
str. 22
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
w tys. zł wg
MSR
w tys. zł wg
MSR
2021 2020
I. Aktywa trwałe 2 641 2 726
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
50 112
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 088 2 111
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
501 501
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
501 501
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 501 501
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2
2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2
2
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 11 703 10 635
1. Zapasy 5 712 6 063
2. Należności krótkoterminowe
2 797 3 483
2.1. Od jednostek powiązanych
2 263
2.2. Od pozostałych jednostek 534 3 484
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 533 1 083
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 533 1 083
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1 533 1 083
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6
5
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
A k t y w a r a z e m 14 356 13 361
P a s y w a
Kapitał własny - 6409 -6 442
1. Kapitał zakładowy 3 282 3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 9 724 -9 148
8. Zysk (strata) netto
33 -576
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 765 19 803
1. Rezerwy na zobowiązania
119 119
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
13 13
str. 23
a) długoterminowa 13 13
b) krótkoterminowa
1.3. Pozostałe rezerwy
106 106
a) długoterminowe
106 106
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 646 19 684
3.1. Wobec jednostek powiązanych 239
3.2. Wobec pozostałych jednostek
20 407 19 684
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
III. Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych
do sprzedaży
P a s y w a r a z e m 14 356 13 361
Wartość księgowa - 6 409 -6 443
Liczba akcji 3 282 000 3 282 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 1,96 -1,96
Rozwodniona liczba akcji 3 282 000 3 282 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 1,96 -1,96
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł wg
MSR
w tys. zł wg
MSR
2021 2020
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
16 548 16 548
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 16 548 16 548
- zastaw rejestrowy na zapasach zabezpieczający kredyty 5 048 5 048
- hipoteka na rzecz Tele-Fonika
4 500 4 500
- hipoteka na nieruchomościach zabezpieczająca kredyty 7 000 7 000
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
16 548 16 548
str. 24
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tys. zł wg
MSR
w tys. zł wg
MSR
2021 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów, w tym:
9 241
7 604
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
9 241 7 604
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
tym:
7 363
5 923
- do jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 363 5 923
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1 878 1 681
IV. Koszty sprzedaży
197 94
V. Koszty ogólnego zarządu 1 217 1 123
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
464 464
VII. Pozostałe przychody operacyjne
167 265
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 167 265
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
115 488
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 115 488
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 516 241
X. Przychody finansowe 544 184
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
368
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 22 32
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 154 152
XI. Koszty finansowe 914 1001
1. Odsetki, w tym: 781 806
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 133 195
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 146 -576
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 146 -576
XV. Podatek dochodowy
113
a) część bieżąca
113
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
str. 25
XVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (XIV-
XV)
33
-576
XIX. Zysk (strata) z działalności zaniechanej
XX. Zysk (strata) netto (XVIII+XIX)
33 -576
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 33 -576
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
3 282 000 3 282 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,01 -0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 3 282 000 3 282 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 -0,18
INNE CAŁKOWITE DOCHODY
w tys. zł wg MSR
2021 2020
I. Zysk (strata) netto
33 -576
II. Inne całkowite dochody, w tym:
1. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
2. Program opcji pracowniczych
3. Zyski i straty z przeszacowania aktywów finansowych
III. Całkowite dochody ogółem 33 -576
str. 26
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł wg MSR
2021 2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) - 6 409 -5 866
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 282 3 282
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 282 3 282
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
str. 27
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - 9 724 -9 148
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-9 724 -9 148
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
9 724 9 148
a) zwiększenia (z tytułu)
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
...
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 724 9 148
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 724 -9 148
8. Wynik netto
33 -576
a) zysk netto
b) strata netto 576
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
- 6 409 -6 442
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty) -6 409 -6 442
str. 28
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
2021
2020
A.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 33 -576
II. Korekty razem 715 1254
1. Amortyzacja 165 155
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16 347
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 413 806
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
0
5. Zmiana stanu rezerw 0
0
6. Zmiana stanu zapasów 1 421 - 1 653
7. Zmiana stanu należności 2 290 937
8. Zmiana stanu zobowiązań 962 661
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1
1
10.
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu
podatku odroczonego
0
0
11. Podatek bieżący wykazany w rachunku zysków i strat 0
0
12. Zapłacony podatek dochodowy 0
0
13. Inne korekty z działalności operacyjnej -4 438
0
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I+II)
861 678
B.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 383 25
1. Odsetki otrzymane
0
2. Dywidendy otrzymane 368
0
3.
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
(akcji/udziałów)
0 25
4.
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych,
wartości niematerialnych i nieruchomości
inwestycyjnych
15
0
5. Spłata udzielonych pożyczek 0
0
6. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach 0
0
7. Lokaty 0
0
8. Wpływy dotyczące instrumentów pochodnych 0
0
9. Pozostałe 0
0
II. Wydatki 42 32
1. Nabycie aktywów finansowych (akcji/udziałów) 0
0
2.
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych,
wartości niematerialnych i nieruchomości
inwestycyjnych
42 32
3. Udzielone pożyczki 0
0
4. Obligacje / jednostki uczestnictwa w funduszach 0
0
5. Lokaty 0
0
6. Wydatki dotyczące instrumentów pochodnych 0
0
7. Pozostałe 0
0
III.
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-
II)
341 -7
str. 29
C.
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
I. Wpływy 29
0
1. Wpływy z emisji akcji 0
0
2. Wpływy ze sprzedaży akcji własnych 0
0
3. Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych 0
0
4. Otrzymane kredyty 0
0
5. Otrzymane pożyczki 0
0
6. Pozostałe 29
0
II. Wydatki 781 1 153
1. Dywidendy wypłacone 0
0
2. Nabycie akcji własnych 0
0
3. Spłata kredytów 0
0
4. Spłata pożyczek 0
0
5. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0
0
6.
Odsetki od kredytów, pożyczek, dłużnych papierów
wartościowych
0
0
7. Odsetki od zobowiązań 781 806
8. Pozostałe 0 347
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-
II)
-752 -1 153
D.
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-
C.III)
450 -482
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym 0 -347
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
0 -347
F. Środki pieniężne na początek okresu 1083 1 565
G Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
. okresu (D+/-F), w tym:
1533 1083
- środki o ograniczonej możliwości dysponowania 0
0
str. 30
Dodatkowe informacje i objaśnienia
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota 1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2021 2020
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
50 111
- oprogramowanie komputerowe 50 111
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem
50 111
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA)
2021 2020
a) własne 50 111
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym:
-
...
Wartości niematerialne i prawne razem 50 111
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
a b c d e
Wartości
niematerialne
i prawne,
razem
koszty
zakończonych prac
rozwojowych
wartość firmy
nabyte koncesje, patenty, licencje i
podobne wartości, w tym:
inne wartości
niematerialne i
prawne
zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne
- oprogramowanie
komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych
i prawnych na początek okresu
610 610 29 639
b) zwiększenia (z tytułu)
- zakupu
...
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
...
d) wartość brutto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
610 610 29 639
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu
499 499 29 528
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 61 61 0 61
.- użytkowania
61 61 0 61
.- likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu
560 560 29 589
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i
prawnych na koniec okresu
str. 30
Nota 2
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2021 2020
a) środki trwałe, w tym:
2088 2 111
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
214 214
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1724 1 804
- urządzenia techniczne i maszyny
82 12
- środki transportu
41 52
- inne środki trwałe
27 29
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
2088 2 111
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2021 2020
a) własne
1 874 1 897
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w
tym:
- prawo wieczystego użytkowania
214 214
- leasing środków trwałych
Środki trwałe bilansowe razem
2088 2 111
str. 31
str. 32
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
-grunty
( w tym
prawo
użytkowania
wieczystego
gruntu)
- budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej i
wodnej
urządzenia
techniczne i
maszyny
- środki
transportu
- inne
środ
ki
trwa
łe
Środki
trwałe,
razem
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu
214 1804 12 52 29 2111
b) zwiększenia (z tytułu) 85
85
- zakupu
85
85
- budowy
c) zmniejszenia (z tytułu) 15 15
- likwidacja, sprzedaż 15 15
d) wartość brutto środków trwałych na
koniec okresu
214 1804 82 52 29 2181
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
1 444 508 57 150 2159
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 80 11 11 2 104
-zużycia
80 11 11 2 104
-sprzedaży i likwidacji
-11 -11
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu
1 524 508 68 152 2252
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu
214 1 724 82 41 27 2088
str. 32
str. 32
Nota 3
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2021 2020
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
f) w pozostałych jednostkach
501 501
- udziały lub akcje
501 501
- dłużne papiery wartościowe
str. 32
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
str. 32
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 501 501
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
2021 2020
a) stan na początek okresu
501 501
- akcje i udziały w jednostkach zależnych
- akcje i udziały w pozostałych jednostkach
501 501
b) zwiększenia (z tytułu)
- akcje
- zakup udziałów
c) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż udziałów
d) stan na koniec okresu
501 501
- akcje i udziały
501 501
str. 36
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
L.p
.
a b c d e f g h
i
nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem
formy prawnej
siedziba
przedmiot
przedsię -
biorstwa
wartość
bilansowa
udziałów
/akcji
kapitał własny
jednostki, w
tym:
% posiada-
nego
kapitału
zakłado-
wego
udział w
ogólnej
liczbie
głosów na
walnym
zgromadze-
niu
nieopłacona
przez
emitenta
wartość
udziałów /
akcji
otrzymane
lub
należne
dywidendy
za ostatni
rok
obrotowy
- kapitał
zakładowy
1
B.O.O.O. S.A.
Tarnó
w
usługi 501 2 448 2 500 19,37 19,37
str. 37
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2021 2020
str. 38
a) w walucie polskiej
501 501
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
501 501
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG
ZBYWALNOŚCI)
2021 2020
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość
bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach
pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość
bilansowa):
c1)
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
...
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku
regulowanym (wartość bilansowa)
501 501
a) akcje (wartość bilansowa):
501 501
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
501 501
- wartość według cen nabycia
501 501
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość
bilansowa):
str. 39
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
str. 40
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) akcje i udziały (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
Wartość według cen nabycia, razem
501 501
wartość na początek okresu, razem
501 501
Wartość bilansowa, razem
501 501
Nota 4
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
2021 2020
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
2
2
a) odniesionych na wynik finansowy
- z tyt. różnic przejściowych
- z tyt. straty podatkowej...
b) odniesionych na kapitał własny
2
2
-rezerwy na świadczenia pracownicze
2
2
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi
(z tytułu)
* odwrócenia się różnic przejściowych:
.- z tyt. sprzedaży przeszacowanych zapasów
. - z tyt. wypłaty wynagrodzeń i zapłaty składek ZUS
. - z tyt. zapłaty odsetek do dostawców
.- rozwiązania aktywów z powodu niepewności ich realizacji,wypł.świadczenia
pracow.
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
...
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi ( z tytułu)
str. 41
...
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
2
2
a) odniesionych na wynik finansowy
str. 42
. - wstępnej opłaty leasingowej
. - przeceny zapasów
- zobowiązań z tytułu odsetek od dostawców
. - zobowiązań na świadczenia pracownicze
-niewypłaconych wynagrodzeń
- -niewypłaconych składek ZUS
- -niezapłaconych kosztów
b) odniesionych na kapitał własny
2
2
- rezerwy na świad.pracownicze dot. lat ubiegłych
2
2
...
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
Nota 5
ZAPASY
2021 2020
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
5 712 6 064
e) zaliczki na dostawy
1 667
Zapasy, razem 7 379 6 064
Nota 6
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2021 2020
a) od jednostek powiązanych
2 263
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
2 263
- powyżej 12 miesięcy
- inne (dywidenda)
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek
522 3 268
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
492 3 268
- do 12 miesięcy
8 3 268
- powyżej 12 miesięcy
484
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
42 215
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
2797 3 483
c) odpisy aktualizujące wartość należności
5362 9 703
Należności krótkoterminowe brutto, razem
8159 13 186
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2021 2020
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
str. 43
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
str. 44
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
str. 45
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
2021 2020
Stan na początek okresu
9 703 9 420
a) zwiększenia (z tytułu)
- należności trudnościagalnych
- z tytułu upadłości i układu dłużników
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 341
1
- z tyt. umorzeń postępowań komorniczych, zakończenia upadłości 4 341 284
- z tyt. zapłaty przez dłużników
- z tyt. sprzedaży
- z tytułu przedawnienia, umorzenia
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
5 362 9 703
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)
2021 2020
a) w walucie polskiej
8 159 13 186
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta .............../................
tys. zł
...
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem
8 159 13 186
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
2021 2020
a) do 1 miesiąca
251 1629
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
2020 74
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
9
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
5846
11 259
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
8117 12 971
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
5362 9 703
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
2755 3 268
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:
2021 2020
a) do 1 miesiąca
5 898
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
156
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
1
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
92
e) powyżej 1 roku
10 112
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
5846
11 259
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
5362
9 703
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
489 1 556
str. 46
Nota 7
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2021 2020
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
...
- udzielone pożyczki
str. 47
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
str. 48
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1 533 1 083
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
1 533 1 083
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
1 533 1 083
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
2021 2020
a) w walucie polskiej
945 1 083
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
588
b1. jednostka/waluta tys./USD
tys. zł
584
...
pozostałe waluty w tys. zł
4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
1533 1 083
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2021 2020
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
6
5
- ubezpieczenia majątkowe
2
3
. - pozostałe
4
2
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
...
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
6
5