46,4000 zł
-0,64% -0,3000 zł
Alumetal S.A. (AML)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_ALUMETAL_S.A._2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Alumetal_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_AlumetalSA_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SF_SD_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody z działalności holdingowej 61 213 54 150 14 346 12 757
II. Zysk z działalności operacyjnej 43 993 40 009 10 310 9 426
III. EBITDA 44 715 40 638 10 480 9 574
IV. Zysk przed opodatkowaniem 43 988 40 211 10 309 9 473
V. Zysk netto 43 917 40 142 10 292 9 457
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 838 41 210 10 743 9 709
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 095 869 2 131 205
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 745 -42 905 -12 830 -10 108
IX. Przepływy pieniężne netto razem 187 -826 44 -195
X. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,84 2,59 0,66 0,61
XI. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 2,83 2,59 0,66 0,61
XII. POZYCJE BILANSU 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 293 362 301 822 68 224 72 364
XIV. Aktywa trwałe 282 230 290 052 65 635 69 542
XV. Aktywa obrotowe 11 131 11 770 2 589 2 822
XVI. Kapitał własny 257 172 257 539 59 808 61 747
XVII. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 360 371
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 24 773 32 288 5 761 7 741
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 416 11 995 2 655 2 876
XX. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 16,61 16,64 3,86 3,99
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 16,59 16,64 3,86 3,99
XXIII. Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08* 2,92 0,95* 0,70


*dywidenda zadeklarowanaPowyższe dane finansowe zostały przeliczone
na EUR według nastepujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2017 - 4,1709
EUR/PLN,- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatnie dni miesiaca: 12 miesięcy 2018 - 4,2669 EUR/PLN oraz 12
miesięcy 2017 - 4,2447 EUR/PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_Finansowe_ALUMETAL S.A._2018.pdfSprawozdanie_Finansowe_ALUMETAL S.A._2018.pdf Sprawozdanie Finansowe ALUMETAL S.A. 2018
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Alumetal_SA_2018.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Alumetal_SA_2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. 2018
Sprawozdanie_z_badania_SF_AlumetalSA_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdfSprawozdanie_z_badania_SF_AlumetalSA_niezaleznego_bieglego_rewidenta.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. 2018
Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SF_SD_Alumetal_2018.pdfOswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_SF_SD_Alumetal_2018.pdf Oświadczenie Zarządu ws. sprawozdań fin. i dział. ALUMETAL S.A. 2018
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Alumetal_2018.pdfInformacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Alumetal_2018.pdf Informacja Zarządu- wybór firmy audytorskiej ALUMETAL S.A. 2018
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdfPismo_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu ALUMETAL S.A. 2018
Ocena RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdfOcena RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_Alumetal.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań fin i dział ALUMETAL S.A. 2018
Oswiadczenie_Rada Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdfOswiadczenie_Rada Nadzorcza_Komitet_Audytu_2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej- funkcjonowanie Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Marek Kacprowicz Prezes Zarządu
2019-03-21 Krzysztof Błasiak Wiceprezes Zarządu
2019-03-21 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
2019-03-21 Agnieszka Drzyżdżyk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-21 Krzysztof Furtak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.