REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:06
publikacja
2021-09-30 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALG_Raport_okresowy_za_I_pólrocze_2021(2021_09_30).BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ALG_Sprawozdanie_Zarządu_za_I_pólrocze_2021_(2021_09_29).BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT-_przegląd_skrócone_śródroczne_ALG_30062021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 11 864 3 600 2 609 811
II. Wynik z działalności operacyjnej 3 924 (5 693) 863 (1 282)
III. Zysk / strata brutto 7 042 (7 842) 1 548 (1 766)
IV. Zysk / strata netto 5 277 (9 231) 1 160 (2 078)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 694) (189) (1 252) (43)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 447 (11 831) 2 517 (2 664)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 148) 9 516 (1 352) 2 143
VIII. Średnia ważona liczba akcji do wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 49 420 166 8 884 922 49 420 166 8 884 922
IX. Aktywa razem 51 685 54 720 11 433 11 858
X. Zobowiązania długoterminowe 12 374 24 786 2 737 5 371
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 19 847 58 383 4 390 12 651
XII. Kapitał własny 19 465 (28 449) 4 306 (6 165)
XIII. Kapitał zakładowy 6 000 3 447 1 327 747


Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
danymi finansowymi porównawczymi przedstawione w sprawozdaniu wybrane
dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według następujących
zasad:


a) do przeliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej przyjęto ogłoszony przez NBP kurs EURO z dnia:


- 30 czerwca 2020 roku - 1 EUR = 4,4660 PLN


-31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,6148 PLN


- 30 czerwca 2021 roku - 1 EUR = 4,5208 PLN


b) do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według
kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym
okresie:


- 30 czerwca 2020 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN


- 31 grudnia 2020 roku - 1 EUR = 4,4742 PLN


- 30 czerwca 2021 roku - 1 EUR = 4,5478 PLN


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
ALG Raport okresowy za I półrocze 2021(2021 09 30).BES.pdfALG Raport okresowy za I półrocze 2021(2021 09 30).BES.pdf Raport półroczny
ALG Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2021 (2021 09 29).BES.pdfALG Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2021 (2021 09 29).BES.pdf Sprawozdanie Zarządu
RAPORT- przegląd skrócone śródroczne ALG 30062021.pdfRAPORT- przegląd skrócone śródroczne ALG 30062021.pdf Raport biegłego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-09-30 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki