ALIOR BANK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.

2020-05-13 00:56
publikacja
2020-05-13 00:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Iwona_Duda_zyciorys.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Iwona_Duda_Bio.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-13
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Alior Bank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. Pan Krzysztof Bachta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Alior Banku S.A. z dniem 12 maja 2020 r.

Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację i wyraziła podziękowania dla Pana Krzysztofa Bachty za jego wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku.

Jednocześnie z dniem 12 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku Panią Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz kierowanie pracami Zarządu.

Ponadto, Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kulika do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Pani Iwony Dudy na Prezesa Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany Wiceprezes Zarządu Banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem powołany Wiceprezes Zarządu Banku nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys powołanego Wiceprezesa Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Iwona Duda życiorys.pdfIwona Duda życiorys.pdf
Iwona Duda Bio.pdfIwona Duda Bio.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Changes in the composition of the Management Board of Alior Bank S.A.


The Management Board of Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank") hereby
informs that on May 12th, 2020, Mr. Krzysztof Bachta resigned from the
position of the President of the Management Board of Alior Bank S.A.The
Supervisory Board accepted the resignation and expressed thanks to Mr.
Krzysztof Bachta for his contribution to creation of the Bank's market
position.At the same time, as of May 12th, 2020, the Supervisory
Board appointed Mrs. Iwona Duda for the Management Board member
position, entrusting her with the position of Vice-President of the
Management Board and managing the work of the Management Board.Furthermore,
the Supervisory Board authorized the Chairman of the Supervisory Board,
Mr. Tomasz Kulik, to sign on behalf of the Supervisory Board an
application to the Polish Financial Supervision Authority to approveMrs.
Iwona Duda as the President of the Bank's Management Board.According
to the submitted statement, the appointed Vice-President of the Bank's
Management Board does not conduct any competitive activity to the Bank
and does not participate in competing companies as partner in a civil or
personal partnership or member of corporate bodies or other competitive
legal entities.According to the submitted statement, the
appointed Vice- President of the Bank's Management Board is not
registered in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis
of the Act of August 20th, 1997, on the National Court Register.Biographical
note of the appointed Vice-President of the Management Board is attached
to this current report.Legal basis: § 5 item 5 and 5 of the
Regulation of the Minister of Finance of March 29th, 2018 concerning
current and periodical information published by issuers of securities
and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a
Non-member State (Journal of Laws 2018 item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
2020-05-13 Marek Szcześniak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki