REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Decyzje mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2019 r.

2019-10-24 18:25
publikacja
2019-10-24 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Decyzje mające wpływ na wyniki finansowe Alior Banku S.A. w III kwartale 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W celu zapewnienia jednolitej i rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki Banku w III kwartale 2019 r.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r.,
w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty, Bank podjął decyzję o stosowaniu zasad wynikających z powyższego orzeczenia począwszy od 11 września 2019 r. W konsekwencji Bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 102 mln zł (w tym o kwotę 57 mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o kwotę 83 mln zł.

Szacowany wpływ powyższej praktyki na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wynosi około 79 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Decisions affecting the financial results of Alior Bank S.A. in the
third quarter of 2019


In order to ensure consistent and reliable communication to capital
market participants, the Management Board of Alior Bank S.A. ("the
Bank") hereby publishes information on decisions taken that
significantly affect the Bank's results in the third quarter of 2019.


In relation to the Court of Justice of the European Union ruling dated
on September 11th, 2019, in case no. C-383/18, regarding the consumer's
right to reduce the total cost of credit in the case of its early
repayment, the Bank has decided to apply the principles arising from the
above ruling since September 11th, 2019. Consequently, the Bank reduced
its net interest income in the third quarter of 2019 by a total of PLN
102 M (including the provision of PLN 57 M for returns regarding
repayments before September 11th, 2019) and its net profit by PLN 83 M.


The estimated impact of the above practice on net interest income in the
fourth quarter of 2019 is approximately PLN 79 M.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Krzysztof Bachta Prezes Zarządu
2019-10-24 Tomasz Biłous Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki