REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2021-08-13 07:12
publikacja
2021-08-13 07:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2021_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2021_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2021_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2021_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_polrocze_2021_pl_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Agora_A0308C_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Agora_A0308C_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 347 767  419 122  76 479  94 369 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (77 087) (72 866) (16 953) (16 406)
III. Zysk (strata) brutto (71 921) (99 294) (15 817) (22 357)
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (65 494) (81 316) (14 403) (18 309)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 898  115 778  8 554  26 068 
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 422) (10 555) (2 952) (2 377)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (40 972) (33 023) (9 010) (7 435)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (15 496) 72 200  (3 408) 16 257 
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,41) (1,75) (0,31) (0,39)
.
XI. . bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. . 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XIII. Aktywa razem 1 942 254  2 018 298  429 626  437 353 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 740 810  739 784  163 867  160 307 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 443 416  446 191  98 084  96 687 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 753 804  820 942  166 741  177 893 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 304  10 094 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,18  17,62  3,58  3,82 
.
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 175 077  157 999  38 502  35 575 
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (20 923) (17 177) (4 601) (3 868)
XXIII. Zysk (strata) brutto 5 886  (76 427) 1 294  (17 208)
XXIV. Zysk (strata) netto 10 539  (74 623) 2 318  (16 802)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 149  35 464  2 232  7 985 
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 833  (4 257) 6 781  (959)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (56 569) 1 904  (12 440) 429 
XXVIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (15 587) 33 111  (3 428) 7 455 
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXX. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,23  (1,60) 0,05  (0,36)
.
XXXI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXII. 2021-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2020-12-31
XXXIII. Aktywa razem 1 003 025  1 041 990  221 869  225 793 
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 49 715  68 913  10 997  14 933 
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 169 383  199 689  37 467  43 271 
XXXVI. Kapitał własny 783 927  773 388  173 404  167 589 
XXXVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  10 304  10 094 
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,83  16,60  3,72  3,60 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2021_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_s_2021_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2021_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_polroczne_j_2021_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2021_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_srodroczne_s_2021_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2021_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_srodroczne_j_2021_pl_podpisane.pdf
Sprawozdanie_zarzadu_polrocze_2021_pl_podpisane.pdfSprawozdanie_zarzadu_polrocze_2021_pl_podpisane.pdf
GK Agora_A0308C_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdfGK Agora_A0308C_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf
Agora_A0308C_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfAgora_A0308C_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-12 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2021-08-12 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2021-08-12 Agnieszka Sadowska Członek Zarządu
2021-08-12 Anna Kryńska-Godlewska  Członek Zarządu
2021-08-12 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
2021-08-12 Agnieszka Siuzdak-Zyga  Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki