REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2021-03-19 08:28
publikacja
2021-03-19 08:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Agora_2020.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Agora_2020.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Agora_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 836 459,00 1 249 663,00 186 952,00 290 498,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -111 708,00 24 678,00 -24 967,00 5 737,00
III. Zysk (strata) brutto -152 700,00 14 074,00 -34 129,00 3 272,00
IV. Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej -117 193,00 3 538,00 -26 193,00 822,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 874,00 205 483,00 29 474,00 47 767,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 447,00 -100 501,00 -5 464,00 -23 363,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 137,00 -76 920,00 -6 736,00 -17 881,00
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 77 290,00 28 062,00 17 275,00 6 523,00
IX. Aktywa razem 2 018 298,00 1 992 445,00 437 353,00 467 875,00
X. Zobowiązania długoterminowe 739 784,00 628 277,00 160 307,00 147 535,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 446 191,00 411 993,00 96 687,00 96 746,00
XII. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 820 942,00 931 243,00 177 893,00 218 679,00
XIII. Kapitał zakładowy 46 581,00 46 581,00 10 094,00 10 938,00
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831,00 46 580 831,00 46 580 831,00 46 580 831,00
XV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) -2,52 0,08 -0,56 0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,62 19,99 3,82 4,69
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zip
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zip.XAdESSkonsolidowane sprawozdanie finansowe_Grupa Agora_2020.zip.XAdES
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtml
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtml.XAdESSkonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu Grupa Agora 2020.xhtml.XAdES
Raport niefinansowy.xhtmlRaport niefinansowy.xhtml
Raport niefinansowy.xhtml.XAdESRaport niefinansowy.xhtml.XAdES
List do akcjonariuszy.xhtmlList do akcjonariuszy.xhtml
List do akcjonariuszy.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy.xhtml.XAdES
Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtml
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlAgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesAgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki