REKLAMA
PIT 2023

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2023-11-29 23:44
publikacja
2023-11-29 23:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_Investments_3Q_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 147 467 32 100
III. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 009 -4 808 -876 -1 026
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 957 -12 976 -1 738 -2 768
V. Zysk (strata) netto -7 957 -12 143 -1 738 -2 590
VI. Zysk (strata) netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej -4 715 -10 282 -1 030 -2 193
VII. Udziałom niekontrolującym -3 241 -1 861 -708 -397
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
VIII. - podstawowy -0,6 -0,92 -0,13 -0,2
IX. - rozwodniony -0,6 -0,92 -0,13 -0,2
X. Całkowite dochody ogółem -7 897 -12 585 -1 725 -2 685
Całkowity dochód ogółem przypisany:
XI. Akcjonariuszom jednostki dominującej -4 656 -10 724 -1 017 -2 288
XII. Udziałom niekontrolującym -3 241 -1 861 -708 -397
XIII. tys. PLN tys. EUR
XIV. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XV. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XVI. Aktywa trwałe 4 725 5 943 1 019 1 267
XVII. Aktywa obrotowe 3 578 2 237 772 477
XVIII. Aktywa ogółem 8 303 8 180 1 791 1 744
XIX. Kapitał własny ogółem -55 526 -47 398 -11 978 -10 106
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -56 912 -51 819 -12 277 -11 049
XXI. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 386 4 421 299 943
XXII. Zobowiązania długoterminowe 10 265 23 794 2 214 5 073
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 564 31 784 11 555 6 777
XXIV. Pasywa ogółem 8 303 8 180 1 791 1 744
XXV. tys. PLN tys. EUR
XXVI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
XXVII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 665 -638 -801 -136
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 66 -126 14 -27
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 758 729 821 156


Powyższe wybrane dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w
następujący sposób:


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2023 r. (1 EUR =
4,6356 PLN) i na dzień 31 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4,6899 PLN).


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków
i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 r. (1 EUR = 4,5773 PLN) oraz
dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2022 r. (1 EUR = 4,6880 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Adiuvo Investments_3Q_2023.pdfAdiuvo Investments_3Q_2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2023-11-29 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki