REKLAMA
PIT 2023

AC S.A.: wyniki finansowe

2023-11-09 07:35
publikacja
2023-11-09 07:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA)
Informacja_dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q_IIIQ_2023.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 191 666 199 847 41 873 42 630
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 789 33 100 5 634 7 061
III. Zysk (strata) brutto 24 435 32 068 5 338 6 840
IV. Zysk (strata) netto 22 044 27 445 4 816 5 854
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 624 45 002 573 9 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 088 -4 147 -1 111 -885
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 430 -41 383 749 -8 827
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 966 -528 211 -113
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 239 343 213 101 51 632 45 438
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 691 62 493 21 937 13 325
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 986 40 718 18 118 8 682
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 137 652 150 608 29 695 32 113
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 300 2 518 496 537
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 198 683 10 073 683 9 198 683 10 073 683
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,12 3,07 0,68 0,65
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,12 3,07 0,68 0,65
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,96 14,95 3,23 3,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14,96 14,95 3,23 3,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,43
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.xhtmlSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.xhtml Sprawozdanie Zarządu
Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.T.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu_IIIQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-08 ANATOL TIMOSZUK PREZES ZARZĄDU
2023-11-08 KATARZYNA RUTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR
2023-11-08 KRZYSZTOF SZYMAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
2023-11-08 PAWEŁ BARANIUK WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 97 696 99 771 100 528 104 707
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 193 3 691 4 556 5 229
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 89 495 91 372 92 018 93 368
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 1 450 1 450 1 450 1 450
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 450 1 450 1 450 1 450
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 450 1 450 1 450 1 450
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 558 3 258 2 504 4 660
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 294 2 966 2 230 4 406
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 264 292 274 254
II. Aktywa obrotowe 141 647 151 786 112 573 106 468
1. Zapasy 91 835 97 866 72 235 68 597
2. Należności krótkoterminowe 38 168 42 207 32 521 28 427
2.1. Od jednostek powiązanych 6 791 7 691 11 578 10 051
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 31 377 34 516 20 943 18 376
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 077 3 333 1 947 2 607
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 077 3 333 1 947 2 607
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 160 1 394 0 0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 917 1 939 1 947 2 607
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 567 8 380 5 870 6 837
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 0 35 000 0 0
A k t y w a r a z e m 239 343 286 557 213 101 211 175
PASYWA
I. Kapitał własny 137 652 166 372 150 608 141 694
1. Kapitał zakładowy 2 300 2 518 2 518 2 518
2. Kapitał zapasowy 113 090 113 090 111 731 111 731
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 218 35 000 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto 22 044 15 764 36 359 27 445
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 691 120 185 62 493 69 481
1. Rezerwy na zobowiązania 7 876 9 303 9 684 9 926
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 795 5 377 4 847 5 247
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 973 2 476 3 371 3 175
a) długoterminowa 652 652 652 570
b) krótkoterminowa 1 321 1 824 2 719 2 605
1.3. Pozostałe rezerwy 1 108 1 450 1 466 1 504
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 108 1 450 1 466 1 504
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 90
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 90
3. Zobowiązania krótkoterminowe 83 986 99 932 40 718 46 008
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 82 928 98 841 40 630 45 515
3.3. Fundusze specjalne 1 058 1 091 88 493
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 829 10 950 12 091 13 457
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 829 10 950 12 091 13 457
a) długoterminowe 8 256 9 108 9 620 9 783
b) krótkoterminowe 1 573 1 842 2 471 3 674
P a s y w a r a z e m 239 343 286 557 213 101 211 175
Wartość księgowa 137 652 166 372 150 608 141 694
Liczba akcji (w szt.) 9 198 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,96 16,52 14,95 14,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 198 683 10 073 683 10 073 683 10 073 683
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,96 16,52 14,95 14,07


W pozycji 2.1 pasywów:- inne zobowiązania finansowe stanowiły
na dzień:30.09.2022___________90 tys. zł w tym leasing:
90 tys. zł


W pozycji 3.2 pasywów:- kredyty i pożyczki stanowiły na dzień:30.09.2023__________58.285
tys. zł30.06.2023__________75.858 tys. zł31.12.2022__________17.122
tys. zł30.09.2022__________15.455 tys. zł- inne
zobowiązania finansowe stanowiły na dzień:30.09.2023____________
90 tys. zł w tym leasing: 90 tys. zł30.06.2023____________
99 tys. zł w tym leasing: 99 tys. zł31.12.2022___________
429 tys. zł w tym leasing:114 tys. zł30.09.2022__________1.321
tys. zł w tym leasing: 31 tys. zł


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe 1 473 1 473 1 473 1 473
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 473 1 473 1 473 1 473
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 473 1 473 1 473 1 473
2. Zobowiązania warunkowe 2 499 2 399 2 528 2 625
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 499 2 399 2 528 2 625
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 499 2 399 2 528 2 625
3. Inne (z tytułu) 71 682 73 033 73 556 74 951
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 71 682 73 033 73 556 74 951
Pozycje pozabilansowe, razem 75 654 76 905 77 557 79 049
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 65 572 191 666 74 903 199 847
- od jednostek powiązanych 1 824 4 943 5 199 10 341
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 512 174 835 69 587 183 309
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 060 16 831 5 316 16 538
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 608 137 223 50 132 137 142
- jednostkom powiązanym 1 328 3 364 3 337 7 013
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 396 123 637 46 595 124 963
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 212 13 586 3 537 12 179
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 964 54 443 24 771 62 705
IV. Koszty sprzedaży 5 261 16 189 5 191 15 800
V. Koszty ogólnego zarządu 4 859 14 240 5 326 14 826
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 7 844 24 014 14 254 32 079
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 165 2 472 718 1 625
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 43 126 27 44
2. Dotacje 1 089 1 971 437 1 282
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 188 0 0
4. Inne przychody operacyjne 33 187 254 299
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 484 697 356 604
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 93 97 209 209
3. Inne koszty operacyjne 391 600 147 395
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 525 25 789 14 616 33 100
X. Przychody finansowe 1 1 869 4 253
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 4 4 17
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 0 1 865 0 236
XI. Koszty finansowe 2 039 3 223 665 1 285
1. Odsetki w tym: 1 175 3 165 432 1 285
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 864 58 233 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 6 487 24 435 13 955 32 068
XIII. Podatek dochodowy 207 2 391 2 212 4 623
a) część bieżąca 1 117 3 507 3 199 6 883
b) część odroczona -910 -1 116 -987 -2 260
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 6 280 22 044 11 743 27 445
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 30 958 30 946
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 929 847 10 073 683
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,12 3,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 929 847 10 073 683
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,12 3,07


KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2023:amortyzacja____________________________________________________________
9.121zużycie materiałów i energii
_____________________________________________ 112.713usługi
obce____________________________________________________________10.446podatki
i opłaty___________________________________________________________ 712wynagrodzenia_________________________________________________________35.632ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia___________________________________ 8.361pozostałe
koszty rodzajowe_______________________________________________ 1.026Razem
koszty rodzajowe______________________________________________ 178.011Zmiana
stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych______________
(17.766)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)_____(6.179)Koszty sprzedaży (wielkość
ujemna)______________________________________ (16.189)Koszty
ogólnego zarządu (wielkość ujemna)________________________________
(14.240)Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów_______________________________123.637


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 166 372 150 608 134 396 134 396
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 518 2 518 2 518 2 518
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -218 -218 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 218 218 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 218 218 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 300 2 300 2 518 2 518
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 113 090 111 731 107 764 107 764
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 359 3 967 3 967
a) zwiększenia (z tytułu) 0 36 359 3 967 3 967
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 36 359 3 967 3 967
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 35 000 0 0
pokrycia straty
- utworzenie kapitału rezerwowego 0 35 000 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 090 113 090 111 731 111 731
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35 000 0 0 0
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -34 782 218 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 218 35 218 0 0
- utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych 0 35 000 0 0
- utworzenie kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakładowego 218 218 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 35 000 35 000 0 0
- umorzenie akcji własnych 35 000 35 000 0 0
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 218 218 0 0
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 764 36 359 24 114 24 114
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 764 36 359 24 114 24 114
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 36 359 24 114 24 114
- dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) 0 0 20 147 20 147
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 36 359 3 967 3 967
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15 764 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 15 764 0 0 0
5. Wynik netto 6 280 22 044 36 359 27 445
a) zysk netto 6 280 22 044 36 359 27 445
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 137 652 137 652 150 608 141 694
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 137 652 137 652 150 608 141 694
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 280 22 044 11 743 27 445
II. Korekty razem 15 246 -19 420 15 007 17 557
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 046 9 121 3 200 9 489
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 185 -365 191 307
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 175 3 164 432 1 284
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 55 -31 -27 -14
5. Zmiana stanu rezerw -1 426 -1 808 1 007 2 234
6. Zmiana stanu zapasów 6 032 -19 600 2 327 1 666
7. Zmiana stanu należności 4 039 -5 646 599 -7 693
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 594 2 473 6 149 13 462
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 687 -6 253 715 -3 802
10. Inne korekty 1 233 -475 414 624
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 526 2 624 26 750 45 002
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 57 219 113 191
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 219 113 130
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 61
II. Wydatki 740 5 307 1 374 4 338
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 696 4 939 1 189 3 991
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 44 368 185 347
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -683 -5 088 -1 261 -4 147
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 060 44 215 133 360
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 983 44 037 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 77 178 133 360
II. Wydatki 22 914 40 785 24 325 41 743
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 35 000 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 20 147
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 21 731 2 513 23 886 20 218
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 24 7 10
5. Odsetki 1 175 3 248 432 1 368
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 854 3 430 -24 192 -41 383
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 989 966 1 297 -528
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 978 970 1 300 -642
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11 4 3 -114
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 925 1 948 1 305 3 131
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 914 2 914 2 603 2 603
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 094 1 094 629 629
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.xhtmlInformacja dodatkowa_IIIQ_2023.xhtml Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xadesInformacja dodatkowa_IIIQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa - podpisy
SA-Q_IIIQ_2023.xhtmlSA-Q_IIIQ_2023.xhtml Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023
SA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xadesSA-Q_IIIQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe IIIQ_2023 - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki