48,0000 zł
0,42% 0,2000 zł
AC SA (ACG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 161 184 664 40 886 43 415
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 887 40 860 9 258 9 606
III. Zysk (strata) brutto 40 144 40 338 9 317 9 483
IV. Zysk (strata) netto 32 891 32 501 7 634 7 641
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 675 41 936 5 031 9 859
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 949 -14 124 -4 398 -3 320
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 592 -37 570 -1 298 -8 833
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 866 -9 758 -665 -2 294
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 186 693 166 433 42 686 38 705
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 277 54 621 17 669 12 703
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 51 0 12
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 410 31 047 13 355 7 220
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 416 111 812 25 017 26 003
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 470 2 449 565 570
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 878 783 9 796 133 9 878 783 9 796 133
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,00 3,87 0,93 0,91
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,93 3,80 0,91 0,89
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,08 11,41 2,53 2,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,87 11,22 2,49 2,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,94 2,50 0,91 0,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdfSprawozdanie Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_AC_IIIQ_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 ANATOL TIMOSZUK PREZES ZARZĄDU
2019-11-08 KATARZYNA RUTKOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU
2019-11-08 PIOTR MARCINKOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 101 280 95 890 89 906 85 213
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 051 5 393 5 426 5 562
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 91 118 86 665 79 759 73 781
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 883 485 1 354 2 410
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 883 485 1 354 2 410
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 883 485 1 354 2 410
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 228 3 347 3 367 3 460
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 462 2 471 2 411 2 763
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 766 876 956 697
II. Aktywa obrotowe 85 413 93 791 76 527 78 641
1. Zapasy 53 422 57 405 50 624 43 950
2. Należności krótkoterminowe 25 636 28 304 18 003 22 970
2.1. Od jednostek powiązanych 4 173 3 169 3 498 3 463
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 21 463 25 135 14 505 19 507
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 847 3 511 4 714 8 215
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 847 3 511 4 714 8 215
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 847 3 511 4 714 8 215
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 508 4 571 3 186 3 506
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 186 693 189 681 166 433 163 854
PASYWA
I. Kapitał własny 109 416 98 276 111 812 105 304
1. Kapitał zakładowy 2 470 2 470 2 449 2 449
2. Kapitał zapasowy 74 055 74 055 70 354 70 354
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 32 891 21 751 39 009 32 501
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 277 91 405 54 621 58 550
1. Rezerwy na zobowiązania 9 156 9 079 13 186 10 876
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 076 3 063 3 106 2 900
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 908 3 453 6 321 4 830
a) długoterminowa 218 218 218 200
b) krótkoterminowa 3 690 3 235 6 103 4 630
1.3. Pozostałe rezerwy 2 172 2 563 3 759 3 146
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 2 172 2 563 3 759 3 146
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 51 68
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 0 0 51 68
3. Zobowiązania krótkoterminowe 58 410 72 330 31 047 36 238
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 302 530
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 57 767 71 504 30 507 35 276
3.3. Fundusze specjalne 643 826 238 432
4. Rozliczenia międzyokresowe 9 711 9 996 10 337 11 368
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 711 9 996 10 337 11 368
a) długoterminowe 8 243 8 533 8 657 9 085
b) krótkoterminowe 1 468 1 463 1 680 2 283
P a s y w a r a z e m 186 693 189 681 166 433 163 854
Wartość księgowa 109 416 98 276 111 812 105 304
Liczba akcji (w szt.) 9 878 783 9 878 783 9 796 133 9 796 133
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,08 9,95 11,41 10,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 063 733 10 063 733 9 966 433 9 977 083
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,87 9,77 11,22 10,55


W pozycji 3.2 pasywów, kredyty i pożyczki (tys. PLN) stanowiły na dzień:30.09.2019__________36
37630.06.2019__________46 15331.12.2018___________4 34530.09.2018___________9
220


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 62 348 63 076 40 439 41 113
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 62 348 63 076 40 439 41 113
Pozycje pozabilansowe, razem 62 348 63 076 40 439 41 113
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 55 156 176 161 58 039 184 664
- od jednostek powiązanych 1 726 3 153 702 2 377
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 872 166 344 54 977 174 379
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 284 9 817 3 062 10 285
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 109 111 929 36 018 116 846
- jednostkom powiązanym 395 1 499 555 1 739
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 441 103 839 33 462 108 164
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 668 8 090 2 556 8 682
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 047 64 232 22 021 67 818
IV. Koszty sprzedaży 4 691 14 816 5 868 16 374
V. Koszty ogólnego zarządu 4 052 12 026 3 925 11 470
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 304 37 390 12 228 39 974
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 775 2 960 643 1 731
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25 44 1 1
2. Dotacje 580 1 686 499 1 477
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 095 1 095 120 173
4. Inne przychody operacyjne 75 135 23 80
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 158 463 590 845
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13 46 0 156
3. Inne koszty operacyjne 145 417 590 689
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 921 39 887 12 281 40 860
X. Przychody finansowe 792 818 0 522
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 2 0 8
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 398 533 0 0
3. Inne 393 283 0 514
XI. Koszty finansowe 256 561 458 1 044
1. Odsetki w tym: 256 407 43 212
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 151 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 151 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 396 832
4. Inne 0 0 19 0
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 13 457 40 144 11 823 40 338
XIII. Podatek dochodowy 2 317 7 253 2 305 7 837
a) część bieżąca 2 295 7 335 2 324 8 453
b) część odroczona 22 -82 -19 -616
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 11 140 32 891 9 518 32 501
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 39 398 37 784
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 837 345 9 756 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,00 3,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 022 295 9 937 042
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,93 3,80


KOSZTY WG RODZAJU
I-IX/2019:amortyzacja____________________________________________________________
8 428zużycie materiałów i energii
______________________________________________ 88 379usługi
obce_____________________________________________________________ 7 393podatki
i opłaty____________________________________________________________456
wynagrodzenia__________________________________________________________31
051ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia____________________________________6 132pozostałe
koszty rodzajowe________________________________________________ 1 257Razem
koszty rodzajowe________________________________________________ 143 096Zmiana
stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych________________(7
339)Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
(wielkość ujemna)_____(5 076)Koszty sprzedaży (wielkość
ujemna)_______________________________________(14 816)Koszty
ogólnego zarządu (wielkość ujemna)_________________________________(12
026)Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów_________________________________103 839


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 98 276 111 812 96 411 96 411
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 470 2 449 2 429 2 429
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 21 20 20
a) zwiększenia (z tytułu) 0 21 20 20
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 21 20 20
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 470 2 470 2 449 2 449
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 74 055 70 354 63 284 63 284
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 701 7 070 7 070
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 709 7 057 7 057
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 888 849 849
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 86 6 208 6 208
- z wyceny programu motywacyjnego 0 2 735 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 8 -13 -13
pokrycia straty
- z wyceny programu motywacyjnego 0 8 -13 -13
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 055 74 055 70 354 70 354
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21 751 39 009 30 698 30 698
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21 751 39 009 30 698 30 698
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 39 009 30 698 30 698
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 86 6 208 6 208
- wypłata dywidendy 0 38 923 24 490 24 490
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 21 751 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto 11 140 32 891 39 009 32 501
a) zysk netto 11 140 32 891 39 009 32 501
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 109 416 109 416 111 812 105 304
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 109 416 109 416 82 175 105 304
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 11 140 32 891 9 518 32 501
II. Korekty razem 4 625 -11 216 -4 266 9 435
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 871 8 428 2 345 6 729
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -13 0 49 -252
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 256 405 43 210
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 088 -1 082 395 837
5. Zmiana stanu rezerw 77 -4 030 1 314 5 205
6. Zmiana stanu zapasów 3 983 -2 798 -6 816 -9 077
7. Zmiana stanu należności 2 665 -7 781 352 -3 670
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 587 -3 830 -2 556 12 532
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -474 -3 098 608 -3 061
10. Inne korekty -65 2 570 0 -18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 765 21 675 5 252 41 936
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 69 911 128 128
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 360 1 1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 4 551 0 0
a) w jednostkach powiązanych 4 551 0 0
- zbycie aktywów finansowych 4 551 0 0
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 127 127
II. Wydatki 7 629 19 860 4 557 14 252
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 795 18 940 3 184 12 394
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 834 920 1 373 1 858
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 560 -18 949 -4 429 -14 124
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 169 33 863 4 356 2 233
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 909 0 869
2. Kredyty i pożyczki 0 32 034 4 356 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 169 920 0 1 364
II. Wydatki 10 051 39 455 60 39 803
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 38 922 0 24 490
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 9 778 0 0 15 052
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 52 17 51
4. Odsetki 256 481 43 210
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -9 882 -5 592 4 296 -37 570
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 677 -2 866 5 119 -9 758
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 664 -2 867 5 070 -9 506
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 13 -1 -49 252
F. Środki pieniężne na początek okresu 3 520 4 709 3 136 18 013
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 843 1 843 8 255 8 255
- o ograniczonej możliwości dysponowania 473 473 192 192
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdfInformacja dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdf INFORMACJA DODATKOWA AC_IIIQ_2019
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.