REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:33
publikacja
2021-09-30 17:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_SF_I_polrocze_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_4_Fun_Media_sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_polrocze_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4FUN_PSF_i_PSSF_2021_MSR_Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 13 530 24 363 2 976 5 486
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 857 -2 184 628 -492
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 687 -2 140 591 -482
IV. Zysk (strata) netto 2 938 -1 640 646 -369
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 436 -1 026 536 -231
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 165 685 4 165 685 4 165 685
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) 0,58 -0,25 0,13 -0,06
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 965 8 059 1 752 1 815
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 562 -2 438 564 -549
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 621 -3 015 -1 456 -679
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 906 2 606 859 587
XII. Aktywa trwałe 45 586 47 357 10 084 10 262
XIII. Aktywa obrotowe 14 929 15 920 3 302 3 450
XIV. Aktywa razem 60 515 63 277 13 386 13 712
XV. Zobowiązania razem 33 854 39 123 7 488 8 478
XVI. Zobowiązania długoterminowe 15 444 19 273 3 416 4 176
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 409 19 850 4 072 4 301
XVIII. Kapitały własne 26 662 24 154 5 898 5 234
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 938 919
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 6,40 5,80 1,42 1,26
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_4_Fun_Media_SF_I_półrocze_do publikacji.pdfGrupa_4_Fun_Media_SF_I_półrocze_do publikacji.pdf
Grupa_4_Fun_Media_sprawozdanie z działalności_I_półrocze_do publikacji.pdfGrupa_4_Fun_Media_sprawozdanie z działalności_I_półrocze_do publikacji.pdf
4FUN_PSF i PSSF 2021_MSR_Raport z przeglądu.pdf4FUN_PSF i PSSF 2021_MSR_Raport z przeglądu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-09-30 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Tanie konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań – listopad 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki