REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 19:46
publikacja
2021-04-30 19:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_4_Fun_Media_skonsolidowany_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_4_Fun_Media__sprawozdanie_z_dzialalnosci_2020_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4FUN_MEDIA_BSSF_2020_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rada_Nadzorcza_ocenia_sprawozdan_2020_oswiadczenie_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 50 698 58 840 11 331 13 678
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 285 -2 521 287 -586
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 133 -15 965 -477 -3 711
IV. Zysk (strata) netto -4 298 -15 282 -961 -3 553
V. Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego -3 766 -13 109 -842 -3 047
VI. Średnioważona liczba akcji 4 165 685 4 154 254 4 165 685 4 154 254
VII. Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR) -0,90 -3,16 -0,20 -0,73
VIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 941 7 959 881 1 850
IX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 292 -10 471 512 -2 434
X. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 006 -2 571 -1 789 -598
XI. Przepływy pieniężne netto razem -1 774 -5 084 -396 -1 182
XII. Aktywa trwałe 47 357 58 635 10 262 13 769
XIII. Aktywa obrotowe 15 920 15 210 3 450 3 572
XIV. Aktywa razem 63 277 73 845 13 712 17 341
XV. Zobowiązania razem 39 123 47 054 8 478 11 049
XVI. Zobowiązania długoterminowe 19 273 19 674 4 176 4 620
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 850 27 380 4 301 6 430
XVIII. Kapitały własne 24 154 26 791 5 234 6 291
XIX. Kapitał akcyjny 4 239 4 239 919 995
XX. Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) 5,80 6,45 1,26 1,51
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa 4 Fun Media_skonsolidowany_2020_do publikacji.pdfGrupa 4 Fun Media_skonsolidowany_2020_do publikacji.pdf
Grupa 4 Fun Media__sprawozdanie z działalności 2020_do publikacji.pdfGrupa 4 Fun Media__sprawozdanie z działalności 2020_do publikacji.pdf
4FUN MEDIA_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf4FUN MEDIA_BSSF 2020_Sprawozdanie z badania_JZP_MSSF_wydruk.pdf
Rada Nadzorcza_ocenia sprawozdań_2020_oświadczenie_w sprawie_audytora.pdfRada Nadzorcza_ocenia sprawozdań_2020_oświadczenie_w sprawie_audytora.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2021-04-30 Tomasz Misiak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dagmara Wdowczyk Samodzielna Ksiegowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki